Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

PREISLER Michał


Osoba
PREISLER Michał
Urodzony
1880
Zmarł
1975
Opis

kwatermistrz Straży Ludowej na pow. jarociński. Ur. się 16 września 1880 r. w Poznaniu, w rodzinie prze­mysłowca Wincentego i Józefy z Błażejewskich. Po ukończeniu 6 klasy gimnazjum Bergera podjął studia budowlane w Sterlitz. W 1908 r. otwo­rzył na terenie Jarocina własne przedsiębior­stwo budowlane. Podczas I wojny światowej służył w armii niemieckiej. Na początku listopada 1918 r. skierowany został z frontu do garnizonu w Jarocinie.

Z chwilą powstania Rady Robotni­czej i Żołnierskiej na terenie miasta, został jej członkiem. Dostarczył formującym się oddzia­łom w Ostrowie Wlkp. amunicji i ekwipunku, po czym wyjechał do Poznania. 27 XII 1918 r. jako dowódca oddziału brał czynny udział przy oswo­bodzeniu Poznania. Organizował oddziały po­wstańcze pod komendą ppor. Z. Ostroróg-Gorzeńskiego. 6 II 1919 r. mianowany został kwa­termistrzem administracyjnym Straży Ludowej na pow. jarociński. 3 czerwca wyznaczono go na dowódcę kompanii zapasowych w Jarocinie.

13 czerwca odwołany został do Poznania w celu ukończenia Szkoły Oficerskiej OK, a 28 czerwca mianowany ppor. Przydzielony został jako do­wódca kompanii OK, później oficer oświatowy, do 7 baonu OK w Inowrocławiu. 12 II1920 r. po­wołany dowódcą kompanii ozdrowieńców i refe­rentem rentowym do 7 baonu zapasowego wojsk wartowniczych i etapowych w Poznaniu. 15 VII 1921 r. otrzymał awans na por. i przydział do 58 Pułku Piechoty, gdzie pełnił funkcję kierownika Komisji Likwidacyjnej. 22 III 1922 r. zwolniony do rezerwy, objął w Nowym Tomyślu urząd bu­downiczego powiatowego.

Od 1924 r. prowadził własne przedsiębiorstwo. Brał aktywny udział w życiu politycznym i społecznym regionu, był m.in. wieloletnim prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

Podczas wojny obronnej 1939 r. dotarł do Warszawy, gdzie otrzy­mał przydział do baonu roboczego jako dowódca kompanii. Po upadku Warszawy powrócił do No­wego Tomyśla. 12 XII 1939 r. został wysiedlony z rodziną do Częstochowy, gdzie w 1940 r. aresz­towano trzech jego synów.

W 1945 r. wrócił do Nowego Tomyśla i w ramach Spółdzielni Rze­mieślniczej uruchomił warsztat budowlany. Był autorem szeregu projektów budowlanych, zreali­zowanych na terenie pow. nowotomyskiego. Brał aktywny udział w pracach Stronnictwa Demokra­tycznego, ZBoWiD-u, OSP, a także wielu in. orga­nizacji, piastując szereg odpowiedzialnych funk­cji.

Zmarł 7 marca 1975 r. w Nowym Tomyślu. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Or­derem Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzy­żem Powstańczym. Jego żoną była Teodora z Ko­niecznych.

Bibliografia
Z .Kościański, Preisler Michał (1880-1975), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 144-146.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański