Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

MIĘKUS Józef


Osoba
MIĘKUS Józef
Urodzony
1891
Zmarł
1945
Opis

powstaniec - żoł­nierz kompanii jarocińskiej. Ur. się 19 marca 1891 r. w Ciświcy (pow. jarociński), w rodzinie rolników Wojciecha i Katarzyny z Ronyków. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Golinie (k. Jarocina), pomagał w rodzinnym gospodar­stwie. W 1908 r. pojechał do Nadrenii, gdzie pra­cował jako górnik (do 16 IX 1916), kiedy został powołany do armii niemieckiej. Służył w 13 Pułku Artylerii Lekkiej na froncie zach.

6 XII 1918 r. opuścił szeregi wojska niemieckiego i przybył w rodzinne strony. 18 grudnia wstąpił do oddziału ppor. Z. Ostroróg-Gorzeńskiego (zob.). Brał udział z kompanią jarocińską w opanowaniu Krotoszyna (3 I 1919). 6 I 1919 r. wyjechał z oddziałem pod Zbąszyń, do wsi Łomnica, skąd wyruszył następ­nej nocy (pod dowództwem por. Paweli) w kie­runku kolejowej budki strażniczej, która stano­wiła ważny punkt oporu niemieckiego w tym rejonie.

9 stycznia brał udział w obronie Nowego Dworu, natomiast 11 stycznia w ataku na Zbąszyń. Dotarł wówczas w okolice dworca kolejowego, gdzie powstańcy dostali się pod zmasowany ogień artylerii nieprzyjaciela i zostali rozproszeni. Wspól­nie z Karolczakiem wyniósł z pola walki po­ległego adiutanta baonu S. Malinowskiego. 17 I 1919 r. brał udział w odparciu ataku niemieckiego na Łomnicę, a 18 stycznia powrócił z kompanią do Jarocina, l lutego wyruszył z l kompanią jarocińską na płd. odcinek frontu, w okolice Rawicza.

Z 3 na 4 II 1919 r. brał udział w pierwszej bitwie o Rawicz, podczas której zajęto Łaszczyn. Na po­zycjach tych przebywał do maja 1919 r. Przydzie­lony został do kompanii rekonwalescentów w Śre­mie, do 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich (póź­niejszy 69 Pułk Piechoty). 14 IX 1919 r. zwolnio­ny z wojska, podjął pracę w kolejnictwie, pełniąc funkcję konduktora na stacji Jarocin, a następnie kierownika pociągów.

Pracował tam aż do śmier­ci - 12 grudnia 1945 r. Uczestniczył w działal­ności wielu organizacji, m.in. Związku Zawodo­wego Kolejarzy, PPS, Towarzystwa Gimna­stycznego „Sokół", Związku Strzeleckiego oraz Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Odzna­czony był m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi. Żonaty z Walentyną Klarzyńską, miał dzieci: Ta­deusza (1920), Marię Barbarę (1922-1951), Sta­nisława (1924), Zbigniewa Józefa (1926) oraz Wandę Katarzynę (1928).

Bibliografia
Z. Kościański, Miękus Józef (1891-1945), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s.121.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański