Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

ŁAMASZEWSKI Franciszek Adam


Osoba
ŁAMASZEWSKI Franciszek Adam
Urodzony
1894
Zmarł
1981
Opis

powstaniec-ochotnik l batalionu saperów w Po­znaniu.

Ur. się 29 marca 1894 r. w Sędzinku (pow. szamotulski), w rodzinie włodarza Andrze­ja i Anny z Hainów. Po ukończeniu szkoły ludo­wej w Sędzinku (l IV 1908), rozpoczął naukę w zawodzie kołodzieja w Sędzinach. W 1911 r. zdał egzamin czeladniczy. W październiku po­wołany do armii niemieckiej, został wcielony do 29 baonu saperów w Poznaniu. Od stycznia 1915 r. walczył na froncie zach., następnie rosyjskim n. Narwią, gdzie 2 sierpnia został ciężko ranny. Przewieziono go do szpitala we Frankfurcie n. Menem. Przekazany do kompanii garnizonowej 29 Pułku Saperów w Poznaniu, znalazł się po­nownie na froncie rosyjskim, gdzie mianowa­no go kpr. Od stycznia 1917 r. przeniesiony na front zach. Z armii niemieckiej został zwolniony

22 XII 1918 r. i powrócił do Wielkopolski.

W po­wstaniu walczył od 4 I 1919 r., kiedy jako ochot­nik wstąpił do tworzącego się l baonu saperów w Poznaniu (późniejszy 7 baon saperów). Walczył w składzie 3 kompanii na froncie płd. w okolicach Rawicza, Szkaradowa, Ostoje, a następnie na froncie płn. w rejonie Szubina, Rynarzewa, Opok, Ośniszczewa, Płonkowa, Broniewa, Pszczółczyny i Łabiszyna. Po objęciu terenów przyznanych Polsce traktatem wersalskim, przybył do Byd­goszczy, przeniesiony do 17 baonu saperów, z którym w lutym 1920 r. wyruszył na wojnę pol-sko-bolszewicką. W Wojsku Polskim w stopniu plut. przebywał do 2111921 r. Po zwolnieniu pra­cował w zakładach „H. Cegielski" w Poznaniu. 11 1932 r. został mianowany stałym strażakiem w Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Po­znaniu i podczas wojny obronnej 1939 r. znalazł się w jej grupie ewakuacyjnej.

Po klęsce wrze­śniowej pracował jako robotnik, następnie jako strażak w zakładowej straży pożarnej. Od 2 II 1945 r. rozpoczął ponownie pracę w Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. 3 maja z synem Je­rzym i 26 zawodowymi strażakami ochotniczo gasił w Szczecinie szalejące tam pożary i został ranny. Po powrocie (20 V) i pracował nadal w stopniu st. ogniomistrza pożarnictwa, aż do przejścia na emeryturę (30IV 1960).

Zmarł l mar­ca 1981 r. w Poznaniu. Był odznaczony m.in. Or­derem Odrodzenia Polski V kl., Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Srebrnym Krzyżem Za­sługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1919--1921, Złotym Medalem „Zasługi dla Pożarnic­twa", Odznaką Pamiątkową Frontu Pomorskiego 19 1-10 II 1920, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości. Ze związku małżeńskiego z An­toniną z Klatkiewiczów miał dzieci: Irenę (1921), Leokadię Barbarę (1929) oraz Jerzego Wacława (1926).

Bibliografia
Z. Kościański, Łamaszewski Franciszek Adam (1894-1981), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 102-103.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański