Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CHŁAPOWSKI Alfred Stefan Franciszek


Osoba
CHŁAPOWSKI Alfred Stefan Franciszek
Urodzony
1874
Zmarł
1940
Opis

współorganizator Straży Ludowej, polityk. Ur. 5 października 1874 r. w Bonikowie (ówczesny pow. kościański), w rodzinie ziemiańskiej Stefana i Marii z Ponińskich. Świa­dectwo dojrzałości uzyskał w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (1893). Następnie studiował ekonomię i prawo na uniwersytetach w Berlinie, Paryżu, Halle i Monachium.

W 1900 r. uzyskał doktorat w Monachium. Działał w grupie młodych narodowców, był współzałożycielem „Gazety Polskiej” w Kościanie i Stowarzyszenia „Straż”. Organizował akcję protestacyjną prze­ciwko pruskiej ustawie wywłaszczeniowej. W la­tach 1904-1909 był posłem do parlamentu nie­mieckiego z okręgu średzko-śremskiego. W la­tach 1914-1918 organizował szpitale maltańskie. Od listopada 1918 r. był członkiem Rady Robot­niczej i Żołnierskiej w Kościanie, członkiem To­warzystwa Gimnastycznego „Sokół”, organizato­rem Straży Ludowej, delegatem na Sejm Dzielni­cowy w Poznaniu oraz organizatorem polskie­go życia gospodarczego.

Był współzałożycielem Zjednoczenia Producentów Rolnych, współtwór­cą Banku Cukrownictwa w Poznaniu (1921). Był posłem na Sejm 1922-1927, ministrem rolnictwa (27 październik - 19 grudzień 1923), ambasadorem RP we Francji (23 grudzień 1924-20 czerwiec 1936). Ogłosił kilka arty­kułów z dziedziny ekonomiki rolnictwa.

W 1939 r. został uwięziony przez Niemców w Kościanie, zm. w tamtejszym szpitalu 19 lutego 1940 r. Po­chowany został w Bonikowie. Był odznaczony

Orderem Odrodzenia Polski I i II kl., francuską Legią Honorową I kl., Orderem Księstwa Mona­co i wieloma in., Odznaką Naczelnej Rady Ludo­wej za Waleczność. Związek małżeński zawarł z Heleną z Mielżyńskich. Pozostawił dzieci: Ma­rię Teresę (1910-1980), Krystynę (1911) i Alfre­da (1917).

Bibliografia
B. Polak, Chłapowski Alfred Stefan Franciszek (1874-1940), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 51.
Autor wpisu
Bogusław Polak