Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

BARANIECKI Ludwik


Osoba
BARANIECKI Ludwik
Urodzony
1897
Zmarł
1920
Opis

organizator Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Opalenicy, współorganizator kompanii opalenickiej, ppor. Wojska Polskiego. Ur. się 25 lipca 1897 r. w Opalenicy (pow. nowotomyski), w rodzinie ko­tlarza Piotra i Franciszki z Burdajewiczów, brat Kazimierza (zob.).

Ukończył Gimnazjum św. Ma­rii Magdaleny w Poznaniu (1916). Wcielony pod­czas I wojny światowej do armii niemieckiej (24 VII 1916-18 XI 1918), 28 VIII 1916 r. wysłany na front wsch., przebywał na linii Stochod-Styr.

Od 19 V do 30 X 1917 r. walczył na froncie zach. (Flandria). 31 października awansowany na kpr., wysłany został na kurs podoficerski, po którym awansowano go (28 IV 1918) na sierż. i skierowa­no na front zach. (ranny 17 VIII 1918 pod La Chavatte). 11 IX 1918 r. przydzielony do baonu zapasowego 56 Pułku Piechoty armii niemieckiej i wysłany z transportem amunicji na front zach., pozostawił oddział i ruszył do kraju.

19 listopa­da dotarł do Opalenicy, gdzie zorganizował Radę Robotniczą i Żołnierską. Współpracował z E. Klemczakiem przy tworzeniu kompanii Służ­by Straży i Bezpieczeństwa. Był inicjatorem roz­brajania żołnierzy niemieckich przejeżdżających z frontu przez Opalenicę, m.in. 22 grudnia wy­stąpił na czele plutonu z bronią w ręku i powstrzy­mał pociąg wiozący oddział Heimatschutzu. Uczestniczył w bojach kompanii opalenickiej ja­ko dowódca plutonu.

Walczył na froncie zach. powstania wielkopolskiego i pod Zbąszyniem przebywał do rozejmu. Dekretem NRL nr 8 p, 16 (z 13 III 1919) mianowany ppor. (ze starsze­ństwem od l V 1919). Od 5 IV 1919 r. objął do­wództwo 5 kompanii 61 Pułku Piechoty. Był słuchaczem kursu gazowego w Warszawie (l l VI - 22 XI1919). Od 101 do l IV 1920 r. brał udział w kursie aplikacyjnym oficerów piechoty w Rem­bertowie. Po jego ukończeniu skierowany (od 11 IV) na front wsch. Brał udział w walkach na Ukrainie, Białorusi i w odwrocie znad Berezyny.

Zginął 24 lipca 1920 r. pod Wołkowyskiem w czasie odwrotu pod Warszawę, dowodząc 7 kompanią61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Po­zostawił krótki opis wydarzeń listopadowych 1918 r. w Opalenicy, zamieszczony w pracy A. Biskupskiego. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl. oraz pośmiertnie Medalem Niepod­ległości. Rodziny nie założył.

Bibliografia
Z. Kościański, Baraniecki Ludwik (1897-1920), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 17-18.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański