Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

THOMAS Paweł Bartłomiej


Osoba
THOMAS Paweł Bartłomiej
Urodzony
1891
Zmarł
1969
Opis

do­wódca oddziałów ciężkich karabinów maszyno­wych - l kompanii zapasowej Grupy „Leszno", ppłk Wojska Polskiego.

Ur. się 25 września 1891 r. w Walentynowie (pow. wyrzyski), w ro­dzinie rolnika Bartłomieja i Anny z Piszczków. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Kcyni pracował (od 15 II 1912 do 30 IX 1912) jako kierownik szkoły ludowej w Poznańskiem. Odbył jednoroczną służbę wojskową w Poznaniu (l X 1912-30 IX 1913). Od l X 1913 r. pełnił funkcję kierownika szkoły ludowej w pow. ko­ściańskim. Następnie (l IV 1915-12 XII 1918) służył w armii niemieckiej i walczył kolejno w 37 Pułku Piechoty, 345 Pułku Piechoty i 68 Pułku Piechoty. W czasie walk na froncie zach. został ranny. Od 27 XII 1918 r. służył w oddziałach po­wstańczych; był dowódcą odcinka na froncie za­ch. 20 II 1919 r. przeniesiono go do Grupy „Lesz­no" na stanowisko dowódcy oddziałów ciężkich karabinów maszynowych (l kompania zapaso­wa). Na początku kwietnia 1919 r. został miano­wany dowódcą 4 baonu 6 Pułku Strzelców Wiel­kopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty). Dekre­tem NRL nr 54 (póz. 181 z 23 V 1919, ze starszeń­stwem od l IV 1914) został mianowany por. Od września 1919 r. dowodził l baonem 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich. We wrześniu 1921 r. mianowano go kierownikiem wyszkolenia 74 Puł­ku Piechoty w Biedrusku, a w czerwcu 1922 r. szefem sztabu Grupy Północnej na Górnym Śląs­ku. Od września 1922 r. do stycznia 1928 r. pełnił w 74 Pułku Piechoty kolejno stanowiska: dowód­cy l baonu i oficera P W. Awansował 15 VIII 1924 r. do stopnia mjr. Od l IX do 31 X 1925 r. odbył kurs kwatermistrzostwa przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, a w 1928 r. - w Toruniu. W styczniu 1929 r. mianowany został dowódcą 3 baonu w mieście Lida. 111930 r. awansował do stopnia ppłk. i został zastępcą dowódcy pułku w 85 Pułku Strzelców Wileńskich (Nowa Wilejka). Po ukończeniu (1933) kursu dowódców pułków w Rembertowie, od 30 VII 1933 do 4 II 1934 r. pełnił obowiązki dowódcy 85 Pułku Strzel­ców Wileńskich, następnie przeniesiony został (4 II) na stanowisko komendanta Rejonowej Ko­misji Uzupełnień w Szamotułach.

W wojnie obron­nej 1939 r. dowodził grupą ewakuacyjną. Po prze­kroczeniu granicy (20 IX) został internowany w Rumunii. Przebywał w obozach w Calimanesti i Targoviste. Od 8 II1941 do l IV 1945 r. przeby­wał w niewoli niemieckiej - początkowo w ofla­gu VI E Dorsten (Westfalia), a następnie VI B Dossel. Po wyzwoleniu przebywał zaś (IV-XI 1945) w Polskim Obozie Oficerskim - Zgrupo­wanie Pohelsheim. Po powrocie do kraju (1945) pracował w: Oficerskiej Szkole Samochodowej w Bydgoszczy (1945), Oficerskiej Szkole Samo­chodowej w Koszalinie (1947), DOW w Byd­goszczy (1947-1949), sanatorium wojskowym w Ciechocinku (1949-1952). 25 VIII 1952 r. zwolniony od powszechnego obowiązku wojsko­wego, pracował w Wojewódzkim Zarządzie Prze­mysłu Gastronomicznego i do 1958 r. działał spo­łecznie, m.in. jako opiekun społeczny.

Zmarł 14 listopada 1969 r. w Bydgoszczy i spoczął na cmentarzu na Bielawkach. Był odznaczony: Or­derem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepod­ległości, Orderem Odrodzenia Polski V kl., Wiel­kopolskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką „Bydgoszcz Zasłużonemu Obywatelowi". Zwią­zek małżeński zawarł z Zofią z Menclewskich i miał córkę Irenę (1919).

Bibliografia
Z. Kościański, Thomas Paweł Bartłomiej (1891-1969), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 204-205.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański