Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

ZAGÓRSKA Bogusława, z domu Niedbalska


Osoba
ZAGÓRSKA Bogusława, z domu Niedbalska
Urodzony
1892
Zmarł
?
Opis

pielęgniarka.

Ur. 27 listopada 1892 r. w Inowrocławiu, w rodzi­nie kupca Wita i Walentyny ze Szpeków. Ukoń­czyła szkołę powszechną w Inowrocławiu, a na­stępnie Wyższą Szkołę dla Dziewcząt p. Miller. Po ukończeniu szkoły (1910), otrzymała zezwolenie na wy­konywanie zawodu nauczycielki domowej i do 1914 r. w polskich domach uczyła języka polskie­go oraz historii ojczystej.

Po wybuchu wojny światowej organizowała pomoc dla jeńców wo­jennych, z których większość stanowili Polacy. Zgłosiła się do pracy w szpitalu i wkrótce zaczęła praco­wać jako pomoc pielęgniarska. W październiku 1916 r. zdała państwowy egzamin pielęgniarski i po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, po­wróciła do pracy nauczycielskiej. W momencie wybuchu powstania z siostrą Marią przebywała w Poznaniu. Udzielała pomocy rannym, opie­kując się ich transportem z Poznania do szpitala w Kościanie. Na początku stycznia 1919 r. wróciła do Ino­wrocławia. W czasie walk o wyzwolenie miasta udzielała pomocy rannym; nazywana przez rannych „Siostrą Bogdą”. Około 10 stycz­nia przeniesiona została do większego szpitala polowego w hotelu „Basta”. Kolejnym miejscem jej pracy był szpi­tal przy ul. Pakoskiej, gdzie objęła kierownictwo pielęgniarek. W lutym weszła w skład inowrocław­skiego Koła PCK, utrzymując w następnych mie­siącach kontakty z Zarządem Głównym PCK, m.in. Heleną Paderewską. W opinii napisano: Zbierała rannych na ulicach Inowrocławia pod ogniem. Po zdobyciu miasta rozszerza swą dzia­łalność charytatywną na froncie północnym, nio­sąc pomoc chorym i rannym powstańcom, przez których była uwielbiana za swój patriotyzm i od­wagę. Do 1921 r. pełniła służbę w szpitalu w Ino­wrocławiu. Przez Zarząd Główny PCK została przeniesiona na stanowisko przełożonej pielę­gniarek do Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy. Po wyjściu za mąż, przeniosła się do garnizonów w Ostrowie Wlkp. i Bielsku Białej, udzielała się społecznie w PCK, m.in. prowadząc szkolenie sa­nitarne, oraz w „Rodzinie Wojskowej” i Kole Po­lek w Bielsku Białej.

W 1939 r. zgłosiła się do służby wojskowej jako sanitariuszka i dotarła do Tarnopola, gdzie na krótko została internowana. Zwolniona, najpierw wyjechała do Leszna, na­stępnie do Krakowa, gdzie przebywała całą oku­pację. Pracowała w Radzie Głównej Opiekuń­czej, prowadząc sklep, udzielała się w Komitecie Pomocy Więźniom osadzonym w więzieniu Montelupich w Krakowie.

Po wyzwoleniu Kra­kowa, w lutym 1945 r. wróciła do Bielska. Zorga­nizowała tam dworcowy punkt sanitarno-odżywczy i Izbę Chorych w Czechowicach-Dziedzicach, uczestniczyła też w akcjach ekshumacyj­nych na terenie Bielska. Jako kierownik oddziału PCK, a następnie pełnomocnik Zarządu Główne­go PCK, prowadziła liczne kursy sióstr Pogoto­wia Ratunkowego oraz zorganizowała Szkołę Młodszych Pielęgniarek, była współorganizato­rem Pogotowia Ratunkowego. Od 1 stycznia do 31 października 1951 r. pracowała w Okręgu Śląskim PCK w Katowi­cach, na stanowisku Inspektora do Spraw Organi­zacyjnych i powszechnego szkolnictwa sanitar­nego. Od 1951 do 1979 r. była członkiem Zarządu Oddziału PCK w Bielsku Białej. Posiadała naj­wyższą godność PCK - Honorowego Członka (od 24 czerwca 1979). Za działalność w Polskim Komi­tecie Pomocy Społecznej uzyskała (26 marca 1979) godność Honoro­wego Członka. Od 1 listopada 1951 do 30 czerwca 1959 r. pracowała w Wydziale Zdrowia Prezydium Po­wiatowej Rady Narodowej w Bielsku. Była człon­kiem Związku Powstańców Wielkopolskich (od 1 stycznia 1949) i członkiem ZBoWiD-u (od 1979), także matką chrzestną sztandaru Koła Związku Po­wstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu (16 listopada 1947). M.in. odznaczona była Medalem Niepodleg­łości, Srebrnym Krzyżem Zasługi (1935), Złotym Krzyżem Zasługi (1965), Orderem Odrodzenia Polski 5 kl. (1971), Odznaką Honorową PCK I stopnia (1973), Złotą Odznaką PKPS (1968), i wieloma in. Jej mężem był płk Karol Roman Zagórski. Dzieci nie miała.

Bibliografia
J. Basiński, Zagórska Bogusława, z domu Niedbalska (1892-?), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B.Polak, Poznań 2002, s. 418-420.
Autor wpisu
Michał Polak