Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

SCHWARZ Jan Felicjan Paweł


Osoba
SCHWARZ Jan Felicjan Paweł
Urodzony
1888
Zmarł
?
Opis

oficer intendentury powstańczej, major dyplomowany Wojska Polskiego.

Ur. 24.06.1888 w Nowej Wsi (ówczesny pow. leszczyński). W Lesznie odbył praktykę biurową. W latach 1908-1910 po­wołano go do armii niemieckiej. Następnie objął kierownictwo kancelarii adwokackiej, działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, orga­nizował wybory do wydziału Kasy Chorych. W listopadzie 1916 r. został zmobilizowany do armii niemieckiej. W maju 1917 r. wrócił chory do Leszna. Po wyleczeniu służył w Inspekcji Obo­zów Jenieckich V Korpusu w Poznaniu, w stop­niu sierżanta. W listopadzie 1918 r. był przewod­niczącym Rady Robotników i Żołnierzy, a od 7 grudnia adiutantem szefa Wydziału Bezpie­czeństwa Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej (ppor. J. Maciaszka) i uczestniczył w organizowaniu Straży Ludowej.

Po wybuchu powstania został adiutantem komen­danta miasta Poznania, a następnie sekretarzem w Departamencie Centralnym Urzędu Wojsko­wego i Sekretarzem Generalnym tegoż Urzędu. 13 marca 1919 r. został mianowany podporucznikiem. Od 15 listopada 1919 r. przydzielono go do Dowództwa Okręgu Generalnego w Poznaniu, późniejszego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII. Uzupełnił wykształcenie średnie i w latach 1923-1924 ukoń­czył Wyższą Szkołę Intendentury, awansując (3 maja 1926 r.) do stopnia majora dyplomowanego intenden­tury. Od 1 grudnia 1925 r. był kierownikiem Rejonu Intendentury Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu, w 1932 r. przemianowanego na Szefostwo Intendentury Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII. Dla potrzeb Ministerstwa Spraw Wojskowych opracował szereg fachowych instruk­cji. Był też autorem zarysu dziejów intendentury w powstaniu wielkopolskim.

Około 1935 r. prze­szedł w stan spoczynku. Odznaczony był Srebr­nym Krzyżem Zasługi i medalami. Zawarł zwią­zek małżeński z Marią Biskupską, z którą miał sy­na Felicjana Jana Pawła (1928).

Bibliografia
B. Polak, SCHWARZ Jan Felicjan Paweł (1888-?), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 318.
Autor wpisu
Michał Polak