Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CZARNECKI Janusz


Osoba
CZARNECKI Janusz
Urodzony
1887
Zmarł
1933
Opis

współorgani­zator powstania w pow. rawickim, oficer Do­wództwa Głównego, por. Wojska Polskiego. Ur. 10 grudnia 1888 r. w Golejewku (ówcze­sny pow. rawicki), w rodzinie ziemiańskiej Jana Czarneckiego herbu Prus III i Wandy z Ziemięc- kich. Po ukończeniu gimnazjum, a następnie stu­diów rolniczych na uniwersytecie w Louvain w Belgii, zamierzał poświęcić się rolnictwu, ale jesienią 1914 r. został wcielony do Pułku Strzel­ców Konnych armii niemieckiej.

W końcu 1914 r. ciężko ranny pod Kaliszem, został wzięty do nie­woli rosyjskiej. Trzy lata przebywał w obozach jenieckich. Za pośrednictwem PCK pod koniec 1917 r. zwolniony z niewoli, 61 1918 r. wrócił do rodzinnego domu. Po wybuchu powstania, mimo nie zaleczonej rany, włączył się aktywnie w przy­gotowania do akcji powstańczej w pow. rawickim, za­biegając w Poznaniu o broń i amunicję. Przywiózł ją do Golejewka. W drodze powrotnej do Pozna­nia samochody zabierały dla powstańców żyw­ność.

Od pierwszych dni powstania pełnił funkcję kuriera i oficera łącznikowego Dowództwa Głów­nego z dowództwami poszczególnych odcinków frontowych. Od połowy stycznia 1919 r. był adiu­tantem szefa sztabu DG. Nadal wspierał materialnie oddziały powstańcze, m.in. baon śremski. Przez cały 1919 r. w jego majątku stacjonowali powstańcy, tam też zorga­nizowano szpital połowy. W 1920 r. z I. Mielżyńskim zorganizował ochotniczy pułk jazdy. Na początku 1921 r. ciężko zachorował i w stop­niu por. przeszedł do rezerwy. Prowadził ma­jątek, zmagając się z ciężką chorobą.

Zm. 17 maja 1933 r., pozostawiając żonę i dwoje dzieci.

Bibliografia
P. Polak, Czarnecki Janusz (1887-1933) (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 62-63.
Autor wpisu
Bogusław Polak