Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

KOMORSKI Leon


Osoba
KOMORSKI Leon
Urodzony
1890
Zmarł
1942
Opis

dowódca batalionu pogranicznego, kpt. Wojska Pol­skiego. Ur. 8 kwietnia 1890 r. w Radłowie (pow. mogileński), w rodzinie nauczyciela Toma­sza i Rozalii ze Staniewskich. Do szkoły uczęsz­czał w Mogilnie i Poznaniu, gdzie ukończył gimna­zjum. Do 1914 r. pracował jako biuralista. W sierp­niu zmobilizowany do armii niemieckiej, walczył na froncie zach. i wsch. W 1918 r. został miano­wany podporucznikiem.

Jesienią 1918 r. zdezerterował z woj­ska i nawiązał kontakt z POW ZP. W listopadzie zgłosił się w Ostrowie Wlkp. do organizowanych tam oddziałów polskich. Powierzono mu dowódz­two 1 kompanii 1 Pułku Ostrowskiego. Po roz­wiązaniu pułku (5 grudnia 1918) przeszedł do Szczypiorna, gdzie organizował baon pograniczny. Do­wodził 2 kompanią, a następnie baonem. W końcu grudnia 1918 r. brał udział w wyzwoleniu Ostro­wa i Krotoszyna. Następnie w Szczypiornie, w ra­mach baonu zapasowego, tworzył kompanię re­krutów dla oddziałów frontu płd. Dekretem Ko­misariatu NRL nr 102 (poz. 215 z 3 czerwca 1919) za­twierdzony w stopniu podporucznika (ze starszeństwem od 1 marca 1919). W latach 1919-1920 dowodził ba­onem zapasowym 12 p. strz. Wlkp. i baonem 60 Pułku Piechoty. Mianowano go por. i kpt.

W 1922 r. przeniesiony do rezerwy, pra­cował w Banku Komunalnym w Poznaniu. W 1936 r. został skazany i 24 listopada wydalony z korpusu oficerskiego. W październiku 1939 r. przyłączył się do zorganizowanego przez I. Mar­cinkowskiego Wojska Ochotniczego Ziem Za­chodnich, skupiającego 60 członków z rejonu ul. Rybaki. Aresztowany wiosną 1940 r., skazany zo­stał na 15 lat więzienia.

Zm. 14 maja 1942 r. w więzieniu rawickim. Odznaczony był Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych. Żonaty z Julią Michniewską (w Wojsku Ochotniczym Ziem Zachodnich pod pseudonimem „Janka Szreniawa” kierowała sanitariatem w dzia­le medyczno-sanitarnym), miał dwoje dzieci.

Bibliografia
B. Polak, Komorski Leon (1890-1942), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 162-163.
Autor wpisu
Bogusław Polak