Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

BASIŃSKI Euzebiusz


Osoba
BASIŃSKI Euzebiusz
Urodzony
1889
Zmarł
1977
Opis

jeden z założycieli tajnej organiza­cji niepodległościowej „Jedność”, sekretarz PRL i szef sztabu Straży Ludowej w Jarocinie. Ur. 16 czerwca 1889 r. w Jarocinie, w rodzinie kupca Franciszka i Kazimiery z Jagszów. Uczęszczał do szkoły w Jarocinie, a następnie kontynuował naukę w gimnazjum w Lesznie. Odbył służbę wojskową w Berlinie, na­stępnie skierowany przez ojca na praktykę ku­piecką do Poznania. Po powrocie do Jarocina założył przedsiębiorstwo transportowe „Spedy­tor”. Wskutek rekwizycji koni przez Niemców (1914) firma przestała istnieć, zaś Basiński wy­znaczony został na komisarza żywnościowego. Przez ks. I. Niedźwiedzińskiego zetknął się z grupą działaczy inspirujących przygotowania do przejęcia władzy i odzyskania niepodległości. W końcu lipca 1918 r. wybrano w Jarocinie tajny Komitet Oby­watelski, w którym pełnił funkcję sekretarza i za­stępcy komendanta Straży Obywatelskiej.

Współ­uczestniczył w tworzeniu tajnej organizacji pol­skiej „Jedność” (ps. Rzepek). W listopadzie 1918 r. wszedł w skład Rady Robotniczej, połączonej w kilka dni później z pierwszą na terenie Wielkopolski Radą Żołnierską. W prowadzonym przez ojca hotelu „Victoria” mieściła się siedziba Powiatowej Ra­dy Robotniczej i Żołnierskiej oraz komendanta oddziału ppor. Z. Ostroróg-Gorzeńskiego (zob.).

16 listopada 1918 r. Komitet Obywatelski ujawnił się, przyjąwszy nazwę PRL, a Basiński został jej sekretarzem, wkrótce został wybrany pierwszym polskim burmistrzem Jarocina. Jako sekretarz PRL, a jednocześnie członek Rady Robotniczej i Żołnierskiej, przeprowadzał skutecznie, jeszcze przed wybu­chem powstania, zmiany w administracji miej­skiej i powiatowej na korzyść Polaków.

W końcu listopada 1918 r. na jego ręce złożył przysięgę ppor. Z. Ostroróg-Gorzeński. Kiedy zaczęto two­rzyć oddziały Straży Ludowej, mianowany sze­fem sztabu Komendy Powiatowej, a 7 maja 1919 r. komisarzem obwodu jarocińskiego. Skierowany w 1920 r. do Tczewa jako komisarz graniczny, został przeniesiony do Grudziądza na stanowisko komendanta policji.

W 1922 r. zrezygnował ze służby i wrócił do Jarocina. Początkowo prowa­dził sklep, wkrótce zbudował kinoteatr „Victoria”. W latach 1933-1937 pełnił funkcję delegata powiatowego i prezesa koła Związku Powstańców Wielkopolskich (Koło Jarocin im. Ostroróg-Gorzeńskiego). W latach 1936-1939 był wójtem Kotlina. Poszukiwany przez Niem­ców, ukrywał się z rodziną w Waliszewie. Nie rozpoznany, dzięki pomyłce gestapo, został wy­siedlony w grudniu 1939 r. do Opoczna. Stamtąd przeniósł się (1940) do Łukowa, gdzie przeżył okupację.

Po wyzwoleniu (lipiec 1944) rozpoczął pracę w tworzącej się administracji polskiej. Następnie wyjechał do Sulechowa, gdzie uruchomił fa­bryczkę musztardy. Po nacjonalizacji przeniósł się do handlu i pracował tam aż do emerytury.

Zmarł 10 paź­dziernika 1977 r. w Sulechowie i tam pochowany zo­stał na tamtejszym cmentarzu. Był odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Orderem Odro­dzenia Polski V kl. Żonaty w Eweliną Mansfeld, pozostawił dwoje dzieci - Annę Barbarę (1921)

i Zygmunta (1923). Powtórnie ożenił się z Ja­dwigą z Kędzierskich. Małżeństwo to było bez­dzietne.

Bibliografia
P. Basiński, Basińki Euzebiusz pseudonim -„Rzepek” (1899-1977), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B.Polak, Poznań 2002, s. 28-29.
Autor wpisu
Michał Polak