Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

RATAJCZAK Franciszek


Osoba
RATAJCZAK Franciszek
Urodzony
1887
Zmarł
1918
Opis

działacz niepodległościowy, ppor. Wojska Polskiego, do­wódca plutonu, pierwszy poległy w Poznaniu po­wstaniec wielkopolski.

Urodził się 24 listopada 1887 r. w Śniatach (dawny pow. kościański), w rodzinie robotnika folwarcznego Józefa i Eufrozyny z Piotrowskich. Szkołę ludową ukończył w Kościanie, podejmując następnie naukę w za­wodzie ciesielskim. Ze względu na trudne warunki materialne rodziców i brak możliwości zarob­kowania na miejscu, we wczesnej młodości opu­ścił rodzinną wieś, udając się na emigrację do Niemiec. Osiadł w Westfalii, gdzie znalazł za­trudnienie jako cieśla górniczy, pracując w tym zawodzie do wybuchu I wojny światowej. Na­wiązując kontakty z innymi Polakami - emi­grantami, brał tam aktywny udział w życiu polo­nijnym. Zaangażował się (1910) w prace To­warzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wchodząc w skład jego zarządu.

Z chwilą wybuchu wojny wcielony został przymusowo do armii niemiec­kiej i walczył na froncie zach., głównie we Fran­cji, awansując do stopnia zastępcy oficera. Kon­takt z ośrodkiem polonijnym utrzymywał nadal. Po wybuchu w listopadzie 1918 r. rewolucji w Niemczech nawiązał kontakt z Tajnym Komi­tetem Werbunkowym Sokolstwa w Westfalii i Nadrenii (VII Okręg), zajmującym się organizo­waniem i przerzutem grup konspiracyjnych do kraju. Z ramienia tego Komitetu skierowany zo­stał do Wielkopolski.

Do Poznania przybył na początku grudnia z grupą 10 uzbrojonych osób - „Sokołów”. Skierowano ich do tworzących się oddziałów Służby Straży i Bezpieczeństwa, sta­cjonujących w Forcie Raucha (Berdychowo). Ra­tajczak przydzielony został do 2 kompanii ppor. E. Krausego na stanowisko dowódcy 3 plutonu.

27 grudnia ok. godziny 15:30 kompania wezwana została telefonicznie przez Z. Łakińskiego do Zamku, w celu wzmocnienia ochrony wartowni komendy Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz centrali telefonicznej. Posuwając się ul. św. Mar­cina wyparła niemieckie posterunki z budynków Ziemstwa Kredytowego (Bank Rolny) i Dyrekcji Poczt, powracając ok. godziny 17:30 ul. Wiktorii i Berlińską (Gwarną i 27 Grudnia). Na narożni­ku ulic Berlińskiej i Rycerskiej (Ratajczaka) ostrzelana została od tyłu ogniem ckm ze stano­wisk przed gmachem Prezydium Policji. Rataj­czak śmiertelnie rażony serią pocisków, został przeniesiony do znajdującego się na narożniku sklepu zegarmistrzowskiego S. Klupiecia i wezwano lekarza. Po udzieleniu pierwszej pomocy przewieziono go do głównego szpitala fortecznego przy pl. Królewskim, gdzie zmarł w późnych godzinach wieczornych. Według innej wersji A. Kandziory, zmarł po przewiezieniu do szpi­tala, jeszcze przed operacją. Niezgodnie z rzeczywistością : K. Rzepecki poda­je natomiast, że poległ po godzinie 19:00, gdy powstańcy ponowili próbę zdobycia gmachu poli­cji. F. Nogaj podał z kolei, że 2 kompania po­suwała się ul. Berlińską od „Bazaru” do ul. Wiktorii. W drodze powrotnej, kiedy minęła już gmach policji, Ratajczak zatrzymał się i oddał w jego kierunku strzał z karabinu. Wówczas se­ria z ckm śmiertelnie go raniła.

Był pierwszym poległym powstańcem na terenie Poznania. Po­chowany został uroczyście 2.01.1919 r. na cmenta­rzu górczyńskim wraz z drugim, poległym tego samego dnia - Antonim Andrzejewskim. Nad ich mogiłami przemawiali m.in. W. Korfanty i C. Rydlewski. Organizacje powstańcze wznio­sły później w tym miejscu wspólny grobo­wiec, poświęcony pierwszym poległym zrywu powstańczego 1918-1919.

W miejscu śmierci Ratajczaka umieszczono prowizoryczną, drew­nianą tablicę pamiątkową, a ulicę przemianowa­no z Rycerskiej na F. Ratajczaka. W 10. rocznicę śmierci 27.12.1928 odsłonięto nową tablicę, zniszczoną później przez hitlerowców. Trzecia z kolei odsłonięta została 27.12.1956 r. Jego imię noszą liczne szkoły, ulice i drużyny harcerskie, m.in. w 1965 r. otrzymała je Szkoła Podstawowa nr 52 w Poznaniu (Grunwald), a w 1967 r. Zasad­nicza Szkoła Zawodowa (przemianowana póź­niej na Zespół Szkół Zawodowych) w Kościanie, przed budynkiem której odsłonięto w 1984 r. pa­miątkowy głaz, poświęcony osobie Francisz­ka Ratajczaka. Ze związku małżeńskiego z Ma­rianną z Maćkowiaków miał dwoje dzieci - cór­kę Cecylię (1914) i syna Eryka Franciszka (1910-1935).

Bibliografia
P. Bauer, Ratajczak Franciszek (1887-1918), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 302-304.
Autor wpisu
Piotr Bauer