Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CHŁAPOWSKI Zdzisław


Osoba
CHŁAPOWSKI Zdzisław
Urodzony
1892
Zmarł
1920
Opis

organi­zator Straży Ludowej w Mosinie, ochotnik 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich, ppor. Wojska Polskiego. Ur. 8 grudnia 1892 r. w Goź- dzichowie (ówczesny pow. śmigielski), w rodzi­nie ziemiańskiej Kazimierza i Anny z Chłapow­skich-wnuk gen. Dezyderego Chłapowskiego, brat Mieczysława. Świadectwo dojrza­łości uzyskał w gimnazjum Bergera w Poznaniu. Odbył jednoroczną służbę wojskową w armii niemieckiej. Przed wybuchem wojny odbył praktykę rolniczą. Zmobilizowany w 1914 r., w bitwie pod Częstochową dostał się do niewoli rosyjskiej. Dzięki zabiegom rodziny zwolnio­ny z obozu pod Wiatką. Od listopada 1918 r. w stopniu plut. był dowódcą Straży Ludowej na okręg mosiński pow. śmigielskiego. W styczniu 1919 r. w szeregach baonu śremskiego walczył pod Lesznem. Od lutego walczył w szeregach 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Dekretem Komisariatu NRL nr 198 poz. 12 (z 28 lipca 1919) został mianowany podporucznikiem. Jako adiutant 1 szwadronu wyróżnił się w walkach w 1919 i 1920 r. W opinii dowództwa pułku był sumien­nym oficerem, oddanym służbie. Ukończył bar­dzo dobrze podchorążówką w Poznaniu [...] do­skonały adiutant, bardzo odważny i zimnej krwi oficer. Poległ 24 września 1920 r. pod Różaną, został pochowany w grobowcu rodzinnym w Rąbiniu. Był odznaczony Krzyżem Walecz­nych (dwukrotnie). Rodziny nie założył.

Bibliografia
B. Polak, Chłapowski Juliusz (1890-1920), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s.53.
Autor wpisu
Bogusław Polak