Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

JAHNS Antoni


Osoba
JAHNS Antoni
Urodzony
1883
Zmarł
1960
Opis

dowódca oddziału Straży Ludowej. Ur. się 11 grudnia 1883 r. w Poznaniu, w rodzinie pocztmistrza Józefa i Zo­fii Roesler. Ukończył 7 klas szkoły ludowej. Od 1904 r. pracował jako uczeń, a następnie pracow­nik biurowy w przedsiębiorstwie budowlanym. Brał czynny udział w pracach Towarzystwa Gim­nastycznego „Sokół" - był m.in. przodownikiem gimnastyki. W 1913 r. przeszedł przeszkolenie instruktorskie na terenie Galicji. W październiku 1912 r. organizował pierwszy zastęp drużyny har­cerskiej im. ks. J. Poniatowskiego. Był jej pierw­szym komendantem do czasu powołania do woj­ska. Od III 1915 do 9 XI 1918 r. służył w armii niemieckiej.

Do Poznania powrócił 11 listopada, a 15 listopada wstąpił do Straży Ludowej. Zorga­nizował oddział w dzielnicy Chwaliszewo, które­go został dowódcą. Należał do grupy ppor. Bobowskiego, która w grudniu 1918 r. wykradła tajne akta z biur niemieckich Wojskowej Komendy Generalnej Korpusu V w Poznaniu. Z kompanią brał udział w walkach na terenie Poznania (27 XII). 4 VII 1919 r. mianowany został ppor., a 18 IX 1919 r. - por. Od 30 maja do 30 lipca pełnił funkcję dowódcy V baonu Obrony Krajowej, na­tomiast od l VIII 1919 do 7 11920 r. dowódcy ba­onu zapasowego Obrony Krajowej. 7 stycznia zo­stał urlopowany z wojska i objął stanowisko ko­misarza obwodowego w Bojanowie. Od 1929 r. do wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję kierownika Referatu Wojskowo-Mobilizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

4 IX 1939 r. został ewakuowany do Warszawy. Po poddaniu się stolicy wrócił do Poznania. Ukrywał się, a dzięki sfabrykowanym dokumentom praco­wał jako księgowy. Po wojnie powrócił do Gnie­zna.

Zmarł 23 stycznia 1960 r., pochowany został na cmentarzu parafii św. Michała w Gnieźnie. Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych (27 XII 1921) i Wielkopolskim Krzyżem Powstań­czym. Żonaty z Elżbietą Spanier, pozostawił dzieci - Józefa (1922) i Tadeusza (1924).

Bibliografia
Z. Kościański, Jahns Antoni (1883-1960) (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 68.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański