Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

ROST Franciszek


Osoba
ROST Franciszek
Urodzony
1890
Zmarł
1940
Opis

lekarz kompanii wielichowskiej, mjr. Wojska Polskiego.

Ur. się 9 listopada 1890 r. w Wielichowie, w rodzinie Hieronima i Józefy z Góreckich. Szkołę podsta­wową ukończył w rodzinnym mieście. W latach 1902-1911 uczęszczał do gimnazjum humani­stycznego w Gnieźnie. Związał się tam z Towa­rzystwem Tomasza Zana. Był także członkiem tajnej trójzaborowej organizacji „Pet". W lipcu 1910 r. odbył podróż do Królestwa celem na­wiązania łączności z tamtejszymi organizacjami. W latach 1911-1914 studiował medycynę, ko­lejno na uniwersytetach: w Berlinie, Strasburgu i Lipsku, gdzie pracował w organizacjach robot­niczych. Był członkiem tajnego związku aka­demickiego - Grupa Narodowa (GN), komisa­rzem Towarzystwa Tomasza Zana na okręg płn. b. prowincji poznańskiej, członkiem dyrekcji GN na Rzeszę Niemiecką. Pod jego kontrolą znajdo­wały się gimnazja w Nakle, Rogoźnie, Wągrow­cu, Bydgoszczy i Inowrocławiu. Jako delegat dy­rekcji GN, w czerwcu 1914 r. na zjeździe akade­mickim we Lwowie wziął czynny udział w mani­festacji antyniemieckiej, zorganizowanej w po­bliżu konsulatu niemieckiego, l lipca stanął na czele grupy Pomorzaków i Poznaniaków, którzy wyjechali na kurs do Galicji.

Podczas I wojny światowej, od sierpnia 1914 do 1918 r. służył w armii niemieckiej. Pełnił służbę lekarza fronto­wego na stacji chirurgicznej szpitala polowego. Od 5 I 1919 r. służył w szeregach powstańczej kompanii wielichowskiej. Był przedstawicielem polskiej strony w rokowaniach dotyczących od­dania Wolsztyna przez Niemców. Po 29 I 1919 r. brał udział w walkach na froncie płn., gdzie opa­trywał rannych na polu bitwy m.in. pod Szubinem, Rynarzewem, Kcynią i Żninem. Jako lekarz baonu 8 Pułku Strzelców Wielkopolskich, wal­czył na froncie pod Rawiczem, Miejską Górką, Jutrosinem. 11 XI 1919 r. przesunięty został do 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 68 Pułk Piechoty), z którym od stycznia 1920 r. przebywał na froncie litewsko-białoruskim, w okolicach Mołodeczna. W lutym zachorował na tyfus plamisty, l kwietnia otrzymał awans na kpt. lekarza. Od maja 1920 r. ponownie służył w szeregach 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich - brał udział w walkach m.in. pod Wilejką, Parafianowem, Głębokiem. W listopadzie został skierowany jako dowódca do szpitala polowego 708 w ramach 17 Dywizji Piechoty.

Od grudnia do przeniesienia do rezerwy (l V 1921) był za­stępcą szefa sanitarnego 17 Dywizji Piechoty. Następnie pracował w klinice w Poznaniu. Od l IV 1922 r. do wybuchu II wojny światowej był dyrektorem szpitala powiatowego w Nowym To­myślu. Aktywnie działał w kilkunastu towarzy­stwach i organizacjach społecznych, m.in. jako delegat powiatowy Związku Weteranów Powstań Narodowych. Podczas wojny obronnej 1939 r. służył w szeregach Wojska Polskiego. Internowa­ny w ZSRR, został zamordowany w Katyniu wiosną 1940 r. Był odznaczony m.in. Krzyżem Nie­podległości i Krzyżem Walecznych.

Bibliografia
Z. Kościański, Rost Franciszek (1890-1940), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 151.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański