Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

DROŻDŻYNSKI Stanisław


Osoba
DROŻDŻYNSKI Stanisław
Urodzony
1894
Zmarł
1965
Opis

dowód­ca oddziału Straży Ludowej w Poznaniu. Ur. się 3 października 1894 r. w Poznaniu, w rodzinie robotnika Michała i Michaliny Białas. Uczestni­czył w strajku szkolnym. Mając 15 lat podjął na­ukę w zawodzie krawieckim. Był członkiem To­warzystwa Gimnastycznego „Sokół". We wrze­śniu 1914 r. powołany został do armii niemieckiej i wysłany na front zach. (Francja), l VII 1916 r. zwolniono go z wojska jako inwalidę (50% kalec­twa).

Od 1917 r. był członkiem POW ZP w Po­znaniu. Za czynny udział w obchodach kościusz­kowskich został ukarany grzywną (1918). Od 17 X 1918 r. był dowódcą kompanii Straży Obywa­telskiej (Ludowej) Poznań-Śródmieście. Brał udział w oswobodzeniu Poznania. Uzyskał stopień ppor. Wysłany został przez Naczelną Ko­mendę Straży Ludowych do Inowrocławia w celu zorganizowania powstania. Uczestniczył jako ochotnik Pułku Rybnickiego w powstaniu śląs­kim (21 VIII-16 X 1919). W okresie okupacji ukrywał się na terenie woj. warszawskiego. Po wojnie zamieszkał w Poznaniu.

Zmarł 7 paździer­nika 1965 r., pochowany na cmentarzu junikowskim. Był odznaczony m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Śląskim Krzyżem Po­wstańczym. Żonaty z Marią Rajewską, miał dzie­ci: Lucynę (1922), Zdzisława (1928) i Reginę (1931).

Bibliografia
Z. Kościański, Drożdżyński Stanisław, (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s.75.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański