Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

RYNKOWSKI Wawrzyniec


Osoba
RYNKOWSKI Wawrzyniec
Urodzony
1900
Zmarł
1979
Opis

powstaniec-ochotnik l kompanii l Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Ur. się 7 sierpnia 1900 r. w Twardowie (pow. poznański), w rodzinie ro­botnika fabrycznego Michała i Marii z Podeszwów. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Strykowie (pow. poznański) rozpoczął naukę w Gim­nazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (1911). Z powodu braku środków materialnych przerwał naukę w 1915 r. i dorywczo zarobkował. W 1917 r. zorganizował Stowarzyszenie Młodzieży Pol­skiej w Modrzu. Po z powrocie ojca z pracy

w Nadrenii i uzyskaniu zezwolenia od rodziców, ochotniczo zgłosił się do powstania (4 I 1919).

Wcielony do l kompanii l Pułku Strzelców Wiel­kopolskich (późniejszy 55 Pułk Piechoty), w mar­cu wyruszył na odsiecz Lwowa, a po powrocie skierowano go pod Leszno, na odcinek graniczny Pawłowice-Kąkolewo. W październiku przerzu­cono go na front wsch., gdzie 18 V 1920 r. pod Bobrujskiem n. Berezyną został ranny. Po opusz­czeniu szpitala (VII 1920) otrzymał przydział do 58 Pułku Piechoty. Po zakończeniu działań wo­jennych pozostał w wojsku; przydzielony do kan­celarii baonu, pracował jako kierownik w Spół­dzielni Żołnierskiej. Brał udział w obronie legal­nego rządu w maju 1926 r. Od 1927 r. przebywał w 60 Pułku Piechoty w Ostrowie Wlkp. 29 II 1928 r. przeniesiony został do rezerwy w stopniu plut. Podjął pracę w warsztatach wagonowych w Ostrowie Wlkp., na stanowisku kierownika re­feratu księgowości. Pełnił funkcję komendanta Kolejowego Przysposobienia Wojskowego na węzeł ostrowski.

Podczas wojny obronnej 1939 r. był konwojentem rodzin pracowniczych węzła na tereny wsch. Powrócił do Ostrowa 19 X 1939 r. i ponownie pracował w d. warsztatach wagono­wych. 15 I 1941 r. został zaprzysiężony jako członek ZWZ „Wawrzynów", z przydziałem do V placówki w Ostrowie Wlkp., na stanowisko za­stępcy komendanta placówki. Od 7 III 1943 r. do oswobodzenia miasta (23 I 1945) był dowódcą placówki AK - kompania „Metal". 2 II 1945 r. został oddelegowany przez burmistrza do zorga­nizowana Spółdzielni Spożywców na terenie miasta. Potem ponownie zatrudniono go w warsz­tatach kolejowych. 2 sierpnia został aresztowany za przynależność do AK i skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu (z 8 XI1945) na karę siedmiu lat pozbawienia wolno­ści, z utratą praw publicznych i obywatelskich na lat pięć. Na mocy amnestii zwolniony 12 III 1947 r. Podjął pracę w Ostrowie Wlkp., od l XI 1957 r. aż do przejścia na emeryturę w 1965 r. pracował w Odolanowie.

Był członkiem Stron­nictwa Demokratycznego, Frontu Jedności Naro­dowej (w 1956 r. reprezentował powiat na Kon­gresie w Warszawie), ZBoWiD-u. Zmarł 12 paź­dziernika 1979 r. w Ostrowie Wlkp. Odznaczony był m.in.: Orderem Virtuti Militari V kl., Orde­rem Odrodzenia Polski V kl., Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wsch., Odznaką Orląt, Od­znaką Wojsk Wielkopolskich. Związek małże­ński zawarł z Jadwigą Seidel i miał dzieci: Mariana Józefa (1931), Tadeusza Alfonsa (1933), Ed­munda Stanisława (1935), Barbarę Łucję (1937), Elżbietę Marię (1940) i Czesława Kazimierza (1944).

Bibliografia
Z. Kościański, Rynkowski Wawrzyniec (1900-1979), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 156-157.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański