Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

BIGOSZT Henryk


Osoba
BIGOSZT Henryk
Urodzony
1895
Zmarł
1971
Opis

adiutant Okręgu Wojskowego w Kaliszu, mjr Wojska Polskiego. Ur. 4 maja 1895 r. w Kalwarii Zebrzydow­skiej, w rodzinie kupca Jana i Zofii. W 1912 r. ukończył gimnazjum realne w Tarnowie, uzy­skując świadectwo dojrzałości. Ukończył też Szkołę Podoficerską Drużyn Strzeleckich. Zapi­sał się na politechnikę w Wiedniu. Od 1914 r. do 1917 r. w Legionach Polskich.

Od 1917 r. w Polnische Wehrmacht, m.in. w Komendzie Uzupełnień jako dowódca baonu ozdrowieńców. Internowany od 16 lutego do 20 kwietnia 1918 r., następnie przebywał w obozie wy­szkolenia oficerów piechoty w Ostrowie. 31 maja został mianowany podporucznikiem. W związku z powoła­niem przez Sztab Generalny Wojska Polskiego tzw. Komendy Naczelnej dla ziem zaboru pruskiego z siedzibą w Kaliszu, przydzielony został (30 października) do Dowództwa Okręgu Wojskowego w Kaliszu. Miał rozbudowywać sztab Okręgu, współdziałać w formowaniu Pułku Piechoty Zie­mi Kaliskiej, wspierać przygotowania powstań­cze w zaborze pruskim. Jego zdaniem komenda w Kaliszu wpłynęła na sformowanie w Ostrowie Wlkp. tzw. 1 Pułku Piechoty, a po jego rozwiąza­niu miała udział w tworzeniu baonu pograniczne­go w Szczypiomie.

Baon pograniczny zajął (29 grudnia 1918) Skalmierzyce, wszczynając działania po­wstańcze w tej części Wielkopolski. 31 grudnia akcję zajęcia Krotoszyna wsparł pociąg pancerny nr 11 „Poznańczyk”, przybyły do Kalisza na we­zwanie Bigoszta. Od 16 czerwca 1919 r. pełnił funkcję oficera ordynansowego 19 Brygady Piechoty, później p.o. szefa sztabu Grupy Operacyjnej płk. Lewszeckiego i 10 Dywizji Piechoty. Na własną prośbę przeniesiony został do Minister­stwa Spraw Wojskowych. 1 stycznia 1920 r. awansowany na por., a 20 sierpnia - kpt. Wojnę przebył w zapaso­wym baonie wartowniczym i 206 Pułku Piechoty. Od 9 lutego 1921 r. pracował w Instytucie Techniki Wojskowej. W rezerwie znalazł się od 1926 r. Objął stanowisko dyrektora zarządzającego Spół­ki Kinematograficznej „Artfilm”.

Zmarł w Kra­kowie w 1971 r. Był odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Or­derem Odrodzenia Polski V kl.

Bibliografia
Bibliografia : B. Polak, Bigoszt Henryk (1895-1971), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 33-34.
Autor wpisu
Bogusław Polak