Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CIACIUCH Jan


Osoba
CIACIUCH Jan
Urodzony
1894
Zmarł
1976
Opis

dowódca kompa­nii poznańsko-lwowskiej, mjr WP. Ur. 3 XII w Białożewinie (pow. żniński), w rodzinie rolnika Jana i Franciszki z Goliwąsów. Ukończył szkołę powszechną i handlową. Po od­byciu praktyki handlowej, wcielony został do wojska niemieckiego (1915). Awansował do stopnia zastępcy oficera. W VI 1918 r. zde­zerterował i ukrywał się w pow. gnieźnieńskim. Po wybuchu powstania brał udział w zajęciu Gnie­zna, potyczce pod Zdziechową (30-31 XII 1918) oraz walkach pod Szubinem i Żninem (11 I 1919).

Od poł. I do k. II 1919 r. pełnił funkcję adiutanta komendy Gniezna. Dekretem Komisariatu NRL nr 8 poz.14 (z 13 III) mianowany został ppor. Na początku marca objął dowództwo kp. poznańsko-lwowskiej (204 żołnierzy) z którą wyruszył 9 III przez Warszawę i Przemyśl pod Lwów. Kompania weszła do walki pod Dołhomościskami 16 III, walczyła pod Mielnikami 18 III, otwierając po­łączenie kolejowe do Gródka Jagiellońskiego. 20 III odjechała do Lwowa, gdzie przydzielo­na została do brygady lwowskiej. Obsa­dziła odcinek Lipinki (30 III) i działała tam do 13 IV.

Wcielona do 1 Pułku Strzelców Lwowskich (14 IV), w jego składzie wzięła udział m.in. w ofensywie kwiet­niowej, w walkach o Berezowicę Wielką, pod Zborowem, w przejęciu linii Sassów-Złoczów, osiągając (30 VI) linię: Maćków-Gaj-Chromysz. 6 VIII kp. wyjechała do P., gdzie została rozformowana. C. przydzielony został do 10 PSW (68 PP), służył w nim do 1922 r., w stopniu kpt. i przeszedł do rezerwy. Pracował w Polskim Radiu w Poznaniu (1927-1937). W 1939 r., w ramach mobi­lizacji, przydzielony do Komendy Garni­zonu w Zaleszczykach.

Po przejściu do Rumunii został internowany. Pod zmienionym nazwi­skiem uciekł z obozu i przez Turcję, Palestynę do­tarł do Rodezji. 10 II1947 r. wrócił ja­ko kd-nt transportu 500 Polaków z Rodezji. Zamieszkał w P., gdzie pracował jako dy­rektor Centrali Handlowej Przemysłu Elektro­nicznego, później w Miejskim Handlu Detalicz­nym. W 1972 r. awansowany do stopnia mjr.

Zmarł 21 XI 1976 r. i pochowany został na cmentarzu junikowskim. Odznaczony m.in. Orderem VM V kl., KN, KW, SKZ, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, K Obrony Lwowa, Gwiazdą Przemyśla. Żonaty ze Stefanią Żyto, z którą miał dzieci: Bognę i Wiesława.

Bibliografia
B. Polak, Ciaciuch Jan (1894-1976), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B.Polak, Poznań 2002, s. 55-56.
Autor wpisu
Janusz Karwat