Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

MILEWSKI Michał


Osoba
MILEWSKI Michał
Urodzony
1875
Zmarł
1935
Opis

dowódca fron­tu zach. powstania, gen. brygady Wojska Polskie­go. Ur. się 5 grudnia 1875 r. w Suwałkach, w rodzinie mieszczańskiej Kazimierza i Józefy z Brzozowskich. Po ukończeniu szkoły średniej w Suwałkach (1895) wstąpił jako ochotnik do 14 Pułku Piechoty w Łomży. Szkołę junkierską zaliczył w Czugujewie. Od 1900 r. był oficerem. W szeregach Lejb-Borodyńskiego Pułku Pie­choty brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i I wojnie światowej. Czterokrotnie był ranny i dwukrotnie kontuzjowany.

3 IX 1917 r. wstąpił do 4 Pułku Strzelców I Korpusu gen. J. Dowbor-Muśnickiego, gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy, a od stycznia 1918 r. dowódcy. Po roz­wiązaniu Korpusu powołany do Wojska Polskie­go w charakterze członka komisji gen. Iwaszkiewicza przy Sztabie Głównym w Warszawie. 12 XI 1918 r. został mianowany dowódcą XII Okrę­gu Wojskowego Ciechanów, zorganizował m.in. 32 Pułk Piechoty. Od l I 1919 r. oddelegowany do Wielkopolski. 18 stycznia mianowany do­wódcą frontu zach. powstania, 24 stycznia objął powierzone mu stanowisko z kwaterą w Posado­wię. A. Biskupski napisał: Z cala energią i do­świadczeniem rozwinął pułkownik Milewski pra­cę organizacyjną, ujął i zespolił w swoich rękach oddziały frontowe powierzonego mu odcinka, a ja­ko prawdziwy dowódca stał się opiekunem i przy­jacielem żołnierzy, i kierował nimi ku Chwale Oj­czyzny.

19 II 1919 r., rozkazem Dowództwa Głównego nr 46, mianowany został dowódcą Okręgu Zachodniego frontu wlkp., a l czerwca - gen. brygady. Od 11 czerwca był inspektorem piechoty l Dywizji Strzelców Wielkopolskich i dowódcą l Brygady Piechoty, a od października dowódcą 27 Brygady (wraz z nią walczył na fron­cie litewsko-białoruskim). Po wojnie 1920 r. mia­nowany 25 IX 1921 r. dowódcą Okręgu Wojsko­wego Poznań, pozostał na tym stanowisku do 7 VIII 1924 r. Następnie pełnił obowiązki zastęp­cy komendanta Okręgu Wojskowego (Brześć n. Bugiem), a od 1411926 r. komendanta tego Okrę­gu. 17 III 1927 r. został przeniesiony w stan spo­czynku. Zamieszkał w Kielcach.

Zmarł 28 listo­pada 1935 r. w Warszawie. Odznaczony m.in. Or­derem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepod­ległości, Krzyżem Walecznych, Medalem Polska Swemu Obrońcy.

Bibliografia
Z. Kościański, Milewski Michał (1875-1935), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 122-123.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański