Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

WIĘCKOWSKI Stanisław Henryk Józef


Osoba
WIĘCKOWSKI Stanisław Henryk Józef
Urodzony
1885
Zmarł
1946
Opis

współorganizator artylerii wielkopol­skiej, pułkownik Wojska Polskiego.

Ur. 27.10.1885 w Moskwie, w rodzinie urzędni­ka Jana Stanisława i Henrietty z Winków. W 1906 r. ukończył gimnazjum realne w Jekaterynburgu (na Uralu), następnie Instytut Języków Wschod­nich we Władywostoku. Od 1906 r. służył w woj­sku rosyjskim. Podczas wojny m.in. był dowódcą dywizjonu. W lutym 1918 r. wstąpił ochotniczo do I Korpusu Polskiego w Ro­sji. W listopadzie zgłosił się do Wojska Pol­skiego i przydzielony został do Inspekcji Artyle­rii. W styczniu 1919 r. skierowany został do dyspozycji generała J. Dowbor-Muśnickiego w Poznaniu i 6 lute­go objął dowództwo 3 dywizjonu 1 PAL. Po sformowaniu dywizjonu, 1 czerwca przeniesiony został na stanowisko do­wódcy 1 dywizjonu 2 PAL, które­go formowanie zakończył w lipcu 1919 r. 6 sierp­nia został dowódcą 2 PAL.

Na froncie wielko­polskim w rejonie Ostrzeszowa organizował linię obrony na wypadek ofensywy niemiec­kiej. Baterie te skutecznie likwidowały liczne wy­pady piechoty niemieckiej i próby ostrzału pozy­cji polskich ogniem artyleryjskim. 2 grud­nia pułk Więckowskiego wszedł w skład 3 Bryga­dy Artylerii, podporządkowanej taktycznie 3 Dy­wizji Strzelców Wielkopolskich. Uczestniczył w przygotowaniach do operacji rewindykacji Wielkopolski i Pomorza. 18 stycznia 1920 r. dywizjony pułku wkroczyły do Kępna (I), Leszna (II) i Zbąszynia (III). 23 stycznia pułk prze­mianowany został na 17 PAL Wielkopolskiej i skierowany na front litewsko-białoruski. Więckowski przeszedł cały szlak bojowy pułku, dowodząc nim do 23 grudnia 1929 r. 15 lipca 1924 r. awansowany na pułkownika. Następnie m.in. powołano go na stanowisko zastępcy Szefa Departamentu Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Był założycielem Towarzystwa Polsko-Chińskiego w Warszawie i prezesem Okręgu Warszawskiego Stowarzysze­nia Dowborczyków. W 1939 r. przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł w 1946 r. Odznaczony był Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, medalami i odznakami. Zawarł związek małżeński z Janiną z Odlanickich-Poczobutt. Małżeństwo było bezdzietne.

Bibliografia
B. Polak, Więckowski Stanisław Henryk Józef (1885-1946), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 401-402.
Autor wpisu
Michał Polak