Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

GRUSZCZYŃSKI Antoni


Osoba
GRUSZCZYŃSKI Antoni
Urodzony
1875
Zmarł
1940
Opis

organi­zator powstania na terenie Powidza. Ur. się 24 grudnia 1875 r. w Powidzu (pow. gnieźnieński), w rodzinie rolnika Józefa i Antoniny Stranz. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął pracę na roli, później zajął się handlem. Podczas ćwiczeń wojskowych w 1906 r. uległ wypadkowi, w wyni­ku którego został inwalidą wojskowym. Prowa­dził w swoim mieszkaniu polską bibliotekę.

Był członkiem miejscowej Rady Robotniczej i Żoł­nierskiej. Zorganizował kompanię powidzką ppor. J. Bilskiego. Do końca marca 1919 r. orga­nizował patrole i posterunki w okolicy. W okresie międzywojennym był aktywistą miejscowego koła Powstańców, OSP, Kółka Rolniczego.

Aresztowano go w październiku 1939 r. Przewie­ziony do Fortu VII w Poznaniu, został wyrokiem Sądu Specjalnego 13 marca 1940 r. rozstrzelany z 16 współwięźniami. Odznaczony był m.in. Brązo­wym Krzyżem Zasługi. Pierwszy związek małżeń­ski zawarł z Martą Bartz, powtórnie ożenił się z Anną Radecką. Z obu małżeństw miał siedmio­ro dzieci.

Bibliografia
Z. Kościański, Gruszczyński Antoni (1875-1940), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s.61.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański