Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

SEYDA Antoni Florian


Osoba
SEYDA Antoni Florian
Urodzony
1858
Zmarł
1937
Opis

szef sekcji wy­wiadowczej Dowództwa Głównego w Poznaniu, podpułkownik Wojska Polskiego.

Ur. 25.04.1858 w Łobżenicy (pow. wyrzyski), w rodzinie nauczyciela Marcina i Marianny z Kałdykiewiczów. Ukończył gimna­zjum w Wałczu, uzyskując w 1878 r. świadectwo dojrzałości. W latach 1878-1882 studiował nauki przyrodnicze na uniwersytecie w Lipsku, a na­stępnie we Wrocławiu, gdzie uzyskał doktorat z filozofii i patent dyplomowanego chemika. W Poznaniu uruchomił pralnię oraz farbiarnię. W latach 1878-1879 w armii niemieckiej odbył jedno­roczną służbę wojskową. 24 marca 1893 r. mianowany został podporucznikiem, a w 1899 r. awansował na porucznika. 4 sierpnia 1914 r. został zmobilizowany do armii niemieckiej. 7 października awansował na kapitana. Zdemobilizowany 1 grudnia 1918 r. wrócił do Poznania, gdzie 1 stycznia 1919 r. zgłosił się do dyspozycji majora S. Taczaka. Objął sekcję wywiadowczą Dowództwa Głównego. Zorganizował komórki wywiadu i kontrwywiadu, nawiązał kontakt z Organizacją Wojskową Pomorza, Polską Organizacją Wojskową Górnego Śląska oraz z ko­mórką wywiadu dowództwa Armii Polskiej we Francji. Rozpoczęto szkolenie ochotni­ków-wywiadowców, zarówno żołnierzy, jak i cy­wilów. Działali oni m.in. w Berlinie, Szczecinie, Gdańsku, Królewcu, Rydze, Bydgoszczy. Dekre­tem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 15 marca 1919 r. został awansowany na majora i podpułkownika. Rozkazem dziennym Dowództwa Głównego nr 77 z 1 lipca 1919 r. objął szefostwo Sekcji Nauko­wej Dowództwa Głównego. Gen. J. Dowbor-Muśnicki Rozkazem dziennym Dowództwa Głównego nr 246 oddelegował go do dyspozycji Dowództwa Okręgu Generalnego Poznań. Przydzielony został do Wydziału III C (naukowego). Od 24 lutego 1920 r. był kierownikiem Uniwersytetu Żołnierskiego przy Dowództwie Okręgu Generalnego w Poznaniu.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej powołany został na inspektora Armii Ochotniczej na okręg poznański. Po zwolnieniu z wojska w 1921 r. w Mosinie zorganizował pralnię i farbiarnię, następnie, aż do śmierci, pracował w Spółce Koncernu dr. Romana Maya. Zawarł związek małżeński z Bertą Siebert i miał dzieci: Halinę, Konstantego, Anielę, Marię. Odznaczony Krzyżem Walecznych, wyróżniony Orderem Wojska Wielkopolskiego. Posiadał też odznaczenia saskie.

Bibliografia
B. Polak ,Seyda Antoni Florian (1858-1937), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 320.
Autor wpisu
Bogusław Polak