Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

GRYGIEL Antoni


Osoba
GRYGIEL Antoni
Urodzony
1900
Zmarł
1992
Opis

powstaniec kompanii koźmińskiej, ppłk Wojska Polskiego. Ur. się 11 stycznia 1900 r. we wsi Borzęcice (pow. koźmiński), w rodzinie rolnika Michała i Marianny z Wojtkowiaków. Uczestniczył w strajku szkol­nym w 1906 i 1907 r. Powołany do armii niemiec­kiej (3 IX 1918), służył w 19 Pułku Piechoty w Zgorzelcu. W wyniku samookaleczenia prze­niesiony został do izby chorych, skąd wkrótce zdezerterował. Służył w szeregach kompanii ko­źmińskiej (od 5 11919), z którą walczył w rejonie Zdun, Kachelni.

Po zawieszeniu broni na froncie powstańczym, przydzielono go do 12 kompanii 3 baonu l Pułku Strzelców Wielkopolskich (póź­niejszy 69 Pułk Piechoty). W 1920 r. walczył na froncie litewsko-białoruskim. W wyniku wyczer­pania organizmu pod koniec lipca ciężko zacho­rował; jesienią znalazł się w kompanii ozdro­wieńców w Śremie. Wiosną 1921 r. powrócił do 69 Pułku Piechoty. Na przełomie 1921-1922 r. odkomenderowano go do Bydgoszczy na kurs aspirantów oficerskich, następnie ukończył tam szkołę oficerską, otrzymując (1924) promocję na ppor. Służył w 68 Pułku Piechoty, KOP, 85 Pułku Piechoty, 59 Pułku Piechoty. W maju 1926 r. brał udział w obronie legalnego rządu RP.

II wojna światowa zastała go na stanowisku zastępcy ofi­cera MOB w 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu. Z rezerwą tegoż pułku wziął udział w obronie Warszawy. Przebywał w obozach jenieckich w: Braunschweig i Woldenberg II C. Od 1945 r. do 1947 r. służył w Ludowym Wojsku Polskim; mia­nowany został mjr. Po zwolnieniu z wojska (III 1947) powrócił do pracy na roli (zajmował się sa­downictwem i prowadzeniem pasieki pszczelar­skiej). Zmuszony sprzedać dom i sad (1971), za­mieszkał w Białych Błotach. Dopiero w 1974 r. otrzymał emeryturę. 8 XI1972 r. został mianowa­ny ppłk. rezerwy za udział w powstaniu wielko­polskim.

Płk A.Grygiel zmarł 24 kwietnia 1992 r.. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach k/Bydgoszczy. Odznaczony był m.in. Krzyżem Walecz­nych, Orderem Odrodzenia Polski V kl., Srebr­nym Krzyżem Zasługi, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Złotą Odznaką Polskiego Związ­ku Pszczelarskiego. Związek małżeński zawarł z Krystyną z Formanowiczów, z którego Ur.o się dwoje dzieci.

Bibliografia
Z. Kościański, Grygiel Antoni (1900-1992) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 61-62.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański