Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

ŁĄCKI-KORZBOK Stanisław


Osoba
ŁĄCKI-KORZBOK Stanisław
Urodzony
1866
Zmarł
1937
Opis

ko­mendant i organizator Straży Ludowej na pow. nowotomyski.

Ur. się 31 stycznia 1866 r. w Posadowię (pow. nowotomyski), w rodzinie ziemianina hr. Władysława Korzbok i Antoniny ze Skórzewskich. Ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (8 klas). Od 12 IV 1888 r. do l X 1896 r. przebywał Koninie (pow. nowoto­myski), a następnie od l X 1896 do 25 I 1910 r. w Pakosławiu. Jako fideikomis, od 25 11910 r. aż do śmierci przebywał w Posadowię. Do 1918 r. brał czynny udział w pracach: komisji kursów dla pracowników społecznych oraz komitetu redak­cyjnego „Gazety Narodowej". Prowadził ożywio­ną korespondencję z polskimi działaczami poli­tycznymi w sprawie nauki religii i języka polskie­go w szkole, m.in. z W. Korfantym i W. Trąmpczyńskim.

11 XI 1918 r. utworzył we Lwówku Polską Radę Robotniczą. Pod jego nieobecność została ona przez Niemców rozwiązana. Naza­jutrz zwołał we Lwówku zebranie, na którym ukonstytuowała się nowa Rada Robotnicza. 18 XI 1918 r. pod jego przewodnictwem wybrano w Po­sadowię 42 mężów zaufania, których przydzie­lono do poszczególnych urzędów. 25 listopada w Nowym Tomyślu wybrany został delegatem prowincjonalnym na Sejm Dzielnicowy w Pozna­niu. 28 grudnia wysłał z Posadowa do Poznania wóz ciężarowy po broń i amunicję. 2 11919 r. zo­stał mianowany przez Radę Ludową we Lwówku komendantem Straży Ludowej na pow. nowotomyski. Od chwili rozpoczęcia powstania brał czynny udział w organizacji działań wojennych. Zorganizował m.in. późniejszy II baon Grupy Za­chodniej, liczący kilkuset żołnierzy. Dzięki jego inicjatywie i ofiarności sformowano oddział ka­walerii (40 szabel) - tzw. patrole posadowskie (zalążek późniejszego 16 Pułku Ułanów Wielko­polskich). 61 1919 r. wskutek energicznych dzia­łań wziął do niewoli załogę samolotu niemieckie­go, który wylądował pod Lewicami.

W swoich dobrach posiadał największą w Polsce prywatną stadninę, w której prowadził hodowlę konia wierzchowego przeznaczonego dla kawalerii. Za 500 koni remontowych sprzedanych do 1936 r. otrzymał Złoty Medal od Ministerstwa Spraw Wojskowych. Łożył na cele społeczne, m.in. na Wiosenną Olimpiadę Powiatową, również orga­nizował kolonie dla ubogich dzieci. Był honoro­wym członkiem Towarzystwa Powstańców i Wo­jaków we Lwówku.

Zmarł 6 stycznia 1937 r. i zo­stał pochowany w swoich dobrach. Był odzna­czony m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, La Croix d'Officier du Merite Agri-cola (1924), Croix du Comandeur du Merite Agri-cole (l 933), Der Kónig fur Yerdienst um die Pfer-dezucht (1890). Żonaty z Emilią z Mielżyńskich, nie miał dzieci.

Bibliografia
Z. Kościański, Łącki- Korzbok Stanisław (1866-1937), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 105- 107.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański