Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

MACEWICZ Gustaw


Osoba
MACEWICZ Gustaw
Urodzony
1879
Zmarł
1937
Opis

inspektor Wojsk Lotniczych Wojska Wielkopolskiego, generał brygady Wojska Polskiego. Ur. 5.09.1879 w majątku Prussy (pow. czerkaski, woj. kijowskie), w rodzinie ziemianina Gustawa i Kazimiery z Cywińskich. Po ukończeniu szkoły realnej w Warszawie wstąpił do Oficerskiej Szko­ły Kawalerii w Elisawetgradzie, gdzie w 1900 r. uzyskał stopień chorążego i był oficerem zawodowym armii rosyjskiej. W 1904 r. awansowany na podporucznika, a w 1908 r. na podrotmistrza. W latach 1911-1912 był słuchaczem Szkoły Pilotów w Sewastopolu.

We wrześniu 1916 r. powołany został na inspektora wojsk lotniczych w sztabie frontu zachodniego i awansowany na rotmistrza. Od 1917 r. podpułkownik. Od lipca 1917 r. w I Korpusie Polskim, gdzie formował eskadry lotnicze. W maju 1918 r. zdemobilizowany. Do Wojska Polskiego zgłosił się w listopadzie 1918 r., skierowany 20 I 1919 r. przez Sztab Generalny Wojska Polskie­go do dyspozycji generała J. Dowbor-Muśnickiego.

22 stycznia 1919 r. objął „kierownic­two spraw lotniczych Wojska Polskiego zaboru pruskiego”, przejmując inspektorat Wojsk Lotni­czych. Dekretem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej zatwierdzony został w stopniu pułkownika a na podstawie de­kretu nr 171 (z 25 czerwca 1919 r.) mianowany generałem podporucznikiem. 30 września 1919 r. mianowany został przez Naczelnego Wodza na stanowisko Inspektora Wojsk Lotni­czych. Po reorganizacji Mini­sterstwa Spraw Wojskowych, w marcu 1920 r. objął szefostwo Departamentu Żeglugi Powietrz­nej Ministerstwa Spraw Wojskowych.

30 września 1923 r. przeniesiony w stan spoczynku. Zainicjo­wał wzniesienie pomnika poległych lotników oraz stworzenie funduszu zapomogowego dla in­walidów lotnictwa i sierot po poległych. Zmarł 31 stycznia 1933 r. w Warszawie i tam został pocho­wany. Odznaczony był Orderem Odrodzenia Pol­ski III kl. oraz Orderem francuskiej Legii Honoro­wej. Zawarł związek małżeński z Katarzyną Jampolską (primo voto Baranowską), dzieci nie miał.

Bibliografia
B. Polak, Macewicz Gustaw (1879-1937), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 214.
Autor wpisu
Michał Polak