Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

ŚWIERCZYK Wojciech


Osoba
ŚWIERCZYK Wojciech
Urodzony
1898
Zmarł
1987
Opis

organiza­tor patroli posadowskich i 16 Pułku Ułanów. Ur. się 21 kwietnia 1898 r. w Obłoku (pow. ostrowski), w rodzinie rolnika Józefa i Marianny z Banasiaków. Po ukończeniu szkoły podstawo­wej pracował na roli. W 1906 r. wyjechał do Nad­renii, gdzie brał aktywny udział w pracach Towa­rzystwa Gimnastycznego „Sokół". W 1911 r. po­wołany został do czynnej służby wojskowej w ar­mii niemieckiej. Podczas I wojny światowej wal­czył na froncie zach., wsch. i bałkańskim. 4 IV 1918 r. mianowano go plut. 30 XI 1918 r. powró­cił w strony rodzinne i zameldował się we Lwów­ku, u hr. S. Łąckiego - organizatora powstania w pow. nowotomyskim. Brał udział w sprowa­dzeniu broni z Poznania. W styczniu 1919 r. sformował oddział kawalerii, składający się z 22 (33) koni otrzymanych od hr. Łąckiego. 29 stycznia oddział otrzymał nazwę Szwadronu Jazdy II Okręgu, a jego dowódcą został podchorąży T. Bobrownicki, zaś szefem szwadronu plut. Świerczyk. Brał udział w walkach m.in. pod Lewicami, Zębowem, Kupferhammer, Mnichami, Miała, Gro-lewem. 29 maja jego szwadron wszedł w skład 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 16 Pułk Ułanów), a sam otrzymał awans na wchm. Był pierwszym sztandarowym pułku. Od 10 do 29 VII 1920 r. przebywał na froncie radzieckim, l I 1922 r. mianowano go wachm. sztabowym. W 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich służył aż do przejścia na emeryturę (1939). Podczas II wojny światowej otrzymał przydział, jako szef szwadro­nu, do szwadronu zapasowego w Garwolinie. Walczył w rejonie Zyszyna, a następnie Chełmna Lubelskiego. 27 września podjął decyzję o roz­wiązaniu swojej grupy. Przedarł się do Bydgosz­czy i wrócił na wieś, gdzie się ukrywał. Po wojnie za zasługi bojowe i udział w powstaniu wielko­polskim awansowano go do stopnia por. rezerwy. Zmarł l sierpnia 1987 r. w Bydgoszczy. Był od­znaczony Krzyżem Walecznych, Orderem Odro­dzenia Polski V kl., Wielkopolskim Krzyżem Po­wstańczym, Brązowym Krzyżem Zasługi, Meda­lem za Wojnę 1918-1921, Odznaką Wojsk Wiel­kopolskich. Był żonaty, miał cztery córki.

Bibliografia
Z. Kościański, Świerczyk Wojciech (1898-1987), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 199-200.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański