Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

ZIELEWICZ Stefan


Osoba
ZIELEWICZ Stefan
Urodzony
1897
Zmarł
1963
Opis

dowódca plu­tonu kompanii opalenickiej.

Ur. się 14 sierp­nia 1897 r. w Rudnikach (pow. grodziski), w ro­dzinie rolnika Wojciecha i Weroniki z Kałków. Po ukończeniu tamtejszej szkoły powszechnej, podjął naukę w gimnazjum grodziskim. Za przy­należność do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" został wydalony z 5 klasy gimnazjum. Pod­czas I wojny światowej służył w armii niemieckiej(6III 1916-11 XII 1918). Powrócił do Opale­nicy (17 XII 1918), gdzie został członkiem komi­tetu werbunkowego Rady Robotniczej i Żołnier­skiej. Organizował, wspólnie z E. Klemczakiem i L. Baranieckim, kompanię opalenicką. 27 grud­nia wziął udział w walkach w Poznaniu. Uczest­niczył w wyprawie na Nowy Tomyśl. Walczył na odcinku frontu Zbąszyń-Babimost (od 41 1919), gdzie dowodził plutonem kompanii opalenickiej. 11 lutego został ciężko ranny, a 17 lutego awan­sowano go na kpr. Po wyleczeniu, skierowany zo­stał (18 III) do 61 Pułku Piechoty, gdzie pełnił funkcję oficerską, a 18 września awansowano go na sierż. Następnie (do l XI1919) był adiutantem 61 Pułku Piechoty.

W okresie międzywojennym pełnił funkcje urzędnicze na terenie Wielkopol­ski, m.in. w Nowym Tomyślu. Był autorem wspomnień. Uczestniczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Po II wojnie światowej pracował w dyrekcji DOKP w Poznaniu.

Zmarł tam 6 lipca 1963 r. Odznaczony był m.in. Krzyżem Niepod­ległości i Krzyżem Walecznych. Był żonaty i po­zostawił dzieci: Emilię, Marię, Bogdana oraz Ja­nusza.

Bibliografia
Z. Kościański, Zielewicz Stefan (1897-1963), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 231.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański