Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CHŁAPOWSKI Juliusz


Osoba
CHŁAPOWSKI Juliusz
Urodzony
1890
Zmarł
1920
Opis

ochotnik w Grupie „Leszno” i w 1 Pułku Ułanów Wielko­polskich. Ur. 20 listopada 1890 r. w Goździchowie (ówczesny pow. śmigielski), w rodzi­nie ziemiańskiej Dezyderego i Teresy z Dembiń­skich. Świadectwo dojrzałości uzyskał w gimna­zjum Bergera w Poznaniu, udzielał się tam w To­warzystwie Tomasza Zana.

Studiował w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe i Szkole Rolniczo-Leśnej w Tharandt (Saksonia). W 1910 r. w trakcie jednorocznej służby wojskowej uległ wypadkowi i został z niej zwolniony. Od 12 listopada 1918 r. był członkiem POW ZP. Od 6 stycznia 1919 r. pod komendą ppor. H. Swinarskiego walczył pod Lesznem. Od połowy do końca stycznia 1919 r. czasowo był dowódcą kompanii na odcinku „Pawłowice”.

Od lutego 1919 r. w 1 Pułku Uła­nów, z którym przeszedł szlak bojowy do czerw­ca 1920 r. W lipcu tego roku został przeniesiony do 16 Pułku Ułanów w stopniu wachm.

27 lipca 1920 r. poległ w szarży pod Międzyrzeczem. Był odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari

V kl., Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Wa­lecznych. Rodziny nie założył.

Bibliografia
B. Polak, Chłapowski Juliusz (1890-1920), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 52.
Autor wpisu
Bogusław Polak