Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CEPTOWSKI Józef Sylwester


Osoba
CEPTOWSKI Józef Sylwester
Urodzony
1877
Zmarł
1977
Opis

do­wódca odcinka ponieckiego Grupy „Leszno”, ppłk Wojska Polskiego. Ur. 28 grudnia 1877 r. w Poznaniu, w rodzinie artysty rzeźbia­rza Józefa i Emilii z Pawickich. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał w Poznaniu do Gimnazjum św. Marii Magdaleny i Szkoły Realnej im. Bergera. Ukoń­czył Seminarium Nauczycielskie w Kcyni, pra­cując jako nauczyciel w szkołach elementarnych. W latach 1901-1902 odbył służbę woj­skową w 5 PAC w Poznaniu. Następnie uczył w Masłowie.

W 1903 r. zdał II egzamin nauczycielski i na własną prośbę został przeniesiony na kierownika szkoły w Łuszkowie (1904-1914. Zmobilizowany w sierpniu 1914 r., został wysłany na front zach. W 1917 r. mianowano go podporucznikiem. W listopadzie 1918 r. zo­stał zdemobilizowany i powrócił do Łuszkowa. Równocześnie nawiązał kontakt z A. Buko­wiecką w Cichowie, włączając się w nurt przygotowań powstańczych. W Łuszkowie i Jerce tworzył Straż Ludową. Po wybuchu powstania, na początku stycznia 1919 r. skierował część swego oddziału pod Wolsztyn, część do Krzywinia, gdzie zo­stała włączona do tamtejszej kompanii i wysłana do Osiecznej pod Leszno. Następnie zgłosił się do dyspozycji por. dr. B. Śliwińskiego, dowódcy Grupy „Leszno”, który powierzył mu dowódz­two 15-kilometrowego odcinka ponieckiego, od Sawin przez Waszków do Miechcina.

Dowodził tym odcinkiem do końca lutego 1919 r. Osobiś­cie brał udział w potyczkach pod Gościejewicami i Miechcinem. Z oddziałów odcinka zorgani­zował baon dla 6 p. strz. Wlkp. Na początku marca przydzielony został przez Dowództwo Główne do 2 PAC, obejmując dowództwo 4 baterii. De­kretem Komisariatu NRL nr 54 poz. 185 (z 23 maja 1919) został awansowany por. (ze starszeń­stwem od 1 kwietnia). W maju wyruszył z baterią na front płn., w rejon Rucewa pod Bydgoszczą, gdzie ogniem artyleryjskim wspierał oddziały Wojsk Wielkopolskich pod Dąbrówką i Nową Wsią Wielką. W styczniu 1920 r. wkroczył z ba­terią do Bydgoszczy i tam organizował 5 baterię. Z obu bateriami w maju wyjechał na front litewsko-białoruski, uczestnicząc w walkach do sierpnia 1920 r., kiedy powrócił do Bydgoszczy z resztką uzbrojenia.

W 1920 r. został awanso­wany do stopnia kpt., a następnie mjr. W paź­dzierniku przeniesiono go do Poznania na stano­wisko dowódcy 14 Pułku Artylerii Ciężkiej. Od stycznia 1921 r. był komendantem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kościanie. W 1927 r. przeniesiony został w stan spoczynku. Przepro­wadził się z rodziną do Poznania (1931), gdzie do 1939 r. pracował w Towarzystwie Ubezpie­czeniowym „Adriatica di Securita”. W latach okupacji był zatrudniony jako tłumacz ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego. W 1945 r. wstąpił do PPS, od 1948 r. był członkiem PZPR. W 1949 r. wykluczono go z partii, w 1957 zrehabilitowa­no. Był członkiem Związku Powstańców Wiel­kopolskich, następnie ZBoWiD-u. W 1973 r. mia­nowany został ppłk. Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Zm. 18 listopada 1977 r. w Pozna­niu, został pochowany na cmentarzu junikowskim. Był odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Orderem Odrodzenia Polski V kl. Poślubił Katarzynę z Handschuhów i po­zostawił dzieci: Józefa Aleksandra Bernarda (1905-?), Antoniego Emila Henryka (1907-1985) i Alfonsa Konstantego Stefana (1912-?).

Bibliografia
B. Polak, Ceptowski Józef Sylwester (1877-1977), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 49-50.
Autor wpisu
Bogusław Polak