Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

KOPCZYNSKI Józef


Osoba
KOPCZYNSKI Józef
Urodzony
1896
Zmarł
1979
Opis

dowódca kom­panii grodziskiej, mjr Wojska Polskiego. Ur. się 30 kwietnia 1896 r. w Bąkowie (pow. wyrzy­ski) jako syn kowala, późniejszego mistrza studniarskiego Jana i Franciszki z Dembińskich. Na­ukę szkolną rozpoczął w Osieku (n. Notecią). Świadectwo dojrzałości uzyskał w Gimnazjum im. Bergera w Poznaniu. W czasach gimnazjal­nych brał udział w pracach drużyny skautowej (1912), a później w POW ZP. W 1913 r. roz­począł pracę w Zakładach Cegielskiego w Pozna­niu, a następnie w Zakładach Studniarsko-Wiertniczych, gdzie pełnił funkcję brygadzisty.

W koń­cu 1915 r. został powołany do armii niemieckiej. Wysłano go w sierpniu 1916 r. na front wsch., a w następnym roku na front zach. Mimo posiada­nego cenzusu oraz kursu oficerskiego uzyskał tyl­ko stopień st. żołnierza. W listopadzie 1918 r. opuścił szeregi armii niemieckiej i z por. Jeziorkowskim rozpoczął prace przygotowawcze do powstania w Poznaniu.

Brał udział w wydarze­niach 27 XII 1918 r. i zdobyciu Ławicy. 9 1 1919 r. wyruszył pod Szubin i Rynarzewo, a w drugiej połowie stycznia 1919 r. został skierowany do Grodziska Wlkp., gdzie pełnił funkcję dowódcy kompanii powstańczej (późniejsza 5 kompania 56 Pułku Piechoty). Był w Sępolnie, Bobrówce, Zatoniu, Węgielnie, Miedzichowie, Kamionnie, Kolnie i Sierakowie. Podczas wojny 1920 r. odznaczył się w walkach o przyczółek mostowy pod K Bobrujskiem, a w walkach pod Samorażem dostał się do niewoli, z której szczęśliwie uciekł i po­wrócił do swojej 5 kompanii (IV 1920).

Po zakoń­czeniu działań wojennych zajmował kolejno sta­nowiska adiutanta pułku i drugiego oficera sztabu 25 Dywizji Piechoty. W 1926 r. na własną prośbę przeniesiono go w stan spoczynku i mianowano kpt. Kierował robotami wiertniczymi i brał udział w pracach Zarządu Cechu Studniarsko-Wiertniczego w Poznaniu. W wojnie obronnej 1939 r. przebył szlak bojowy Armii „Poznań". Podczas obrony Warszawy dostał się do niewoli. Przeby­wał w obozach jenieckich na terenie Niemiec: Nienburg, Itzehoe, Sandbostel, Woldenberg.

Do kraju powrócił w listopadzie 1945 r. i podjął pracę w swoim zawodzie jako kierownik grupy robót wiertniczych. W 1957 r. na podstawie egzaminów uzyskał stopień inż. budownictwa sanitarnego w za­kresie wiertnictwa wodnego. Na emeryturę prze­szedł 27 IV 1964 r. Był członkiem ZBoWiD-u, działał również w Środowisku Powstańców Śląs­kich i Wielkopolskich. 6 V 1962 r. został przyjęty w poczet członków honorowych Koła ZBoWiD w Grodzisku Wlkp. 4 IV 1974 r. awansowano go za udział w powstaniu wielkopolskim (1918--1919) do stopnia mjr.

Zmarł 3 kwietnia 1979 r. w Łodzi. Był odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V kl, Krzyżem Walecznych (czterokrot­nie), Krzyżem Niepodległości, Orderem Odro­dzenia Polski V kl., Złotym Krzyżem Zasługi. Żonaty z Ireną Głuchowską, miał synów - Tade­usza (1926) i Andrzeja (1930).

Bibliografia
Z. Kościański, Kopczyński Józef (1896-1979), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 87.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański