Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

WOLSKI Tadeusz


Osoba
WOLSKI Tadeusz
Urodzony
1897
Zmarł
1983
Opis

dowódca plutonu 5 Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Ur. się 27 października 1897 r. w Tucznie (pod Inowroc­ławiem), w rodzinie rolnika Wojciecha i Fran­ciszki ze Szpringerów. W 1906 r. wziął udział w strajku szkolnym w Jaksicach. Do 1916 r. uczę­szczał do gimnazjum w Inowrocławiu. Zmobili­zowany do armii niemieckiej (449 Pułk Piecho­ty), walczył na froncie zach. Ranny jesienią 1918 r., przebywał w szpitalu w Sulzbach. Po powrocie do Inowrocławia brał czynny udział w walkach o wyzwolenie miasta. W ramach nowo sformo­wanego 2 Pułku Grenadierów Kujawskich wal­czył w bitwie o Złotniki (1111919), podczas któ­rej został kontuzjowany (pułk przemianowano następnie na 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich). Po opuszczeniu szpitala walczył pod Łabiszynem (w ramach pułku). 15 kwietnia mianowany ppor., objął 2 kompanię w 2 baonie 5 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W styczniu 1920 r., w związku z rewindykacją Pomorza mianowany został ko­mendantem Tucholi. 10 lutego brał udział w uro­czystościach zaślubin z morzem (poczet sztanda­rowy pułku).

Podczas wojny 1920 r., od marca do listopada, był dowódcą 2 kompanii ckm 59 Pułku Piechoty (przez krótki czas dowodził 2 baonem tego pułku w walkach n. Liwcem). W kwietniu 1920 r. mianowany został por. Do rezerwy prze­niesiono go 10 XI 1920 r. W latach 1921-1923 studiował na Wydziale Prawa UP. Do 31 XII 1927 r. był asesorem, od l I 1928 r. - sędzią grodzkim. Do 1937 r. pracował w Czersku (pow. Chojnice), a później we Wrześni, gdzie przeby­wał do wybuchu II wojny światowej. Na początku 1944 r. został aresztowany przez poznańskie ge­stapo, osadzony w Forcie VII, a następnie w obozie Żabikowo. Po wyzwoleniu uruchomił Sąd Grodzki we Wrześni, wybrany był przewodni­czącym tamtejszej Miejskiej Rady Narodowej. W 1950 r. mianowano go sędzią Sądu Wojewódz­kiego w Koszalinie, gdzie do przejścia na emery­turę (1967) pełnił funkcję przewodniczącego Wy­działu Karnego. Czynny w ramach ZBoWiD-u, był m.in. przewodniczącym komisji środowisko­wej powstańców wielkopolskich.

Zmarł 2 sierp­nia 1983 r. w Słupsku. Odznaczony m.in. Krzy­żem Walecznych, Orderem Odrodzenia Polski V kl., Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Nie­podległości, Medalem X-lecia Odzyskania Nie­podległości. Związek małżeński zawarł ze Stefanią z Podhajskich, pozostawił syna Janusza (1928).

Bibliografia
Z. Kościański, Wolski Tadeusz (1897-1983), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 217-218.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański