Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

JACHMANN Jan


Osoba
JACHMANN Jan
Urodzony
1884
Zmarł
1946
Opis

dowódca 2 kom­panii pniewskiej. Ur. się 13 marca 1884 r. w Pniewach (pow. szamotulski), w rodzinie mły­narza Franciszka Ksawerego i Marianny z Kauthów (brat Walentego - zob.). Po ukończeniu szkoły ludowej terminował jako uczeń stolarski. Następnie pracował kolejno w Poznaniu i Berli­nie. Brał czynny udział w życiu towarzystw ber­lińskich, m.in. uczył dzieci języka polskiego. Od 11IV 1911 r. mieszkał w Pniewach, gdzie założył wspólnie z F. Frąckowiakiem Towarzystwo Gim­nastyczne „Sokół”; pełnił w nim funkcję pierw­szego naczelnika, a następnie prezesa. Podczas I wojny światowej, od 13 III 1915 r. służył w ar­mii niemieckiej. Walczył m.in. pod Verdun.

W lipcu 1917 r. został zwolniony z powodu cho­roby. Powrócił do Pniew, gdzie pełnił funkcję łącznika z Radą Robotniczą i Żołnierską w Sza­motułach (z ks. Rosochowiczem z Lwówka). Był delegatem z obwodu pniewskiego na Sejm Dziel­nicowy w Poznaniu (3-5 XII 1918). 27 grudnia stanął na czele kompanii pniewskiej, wchodzącej w skład miejscowego baonu. Z6na7I 1919 r. wyruszył do Sierakowa w celu ochrony stadniny ogierów, następnie brał udział w walkach pod Kamionną.

Po zakończeniu walk jego oddział pozo­stał w Sierakowie, pełniąc rolę aprowizacyjną (do l IV). Od kwietnia 1919 r. przystąpił do organiza­cji Straży Ludowych. W czerwcu przebywał na kursie oficerskim Straży Ludowej w Poznaniu. W dwudziestoleciu międzywojennym prowadził własny zakład stolarski. Pełnił funkcję członka Zarządu Miejskiego oraz wielu towarzystw. Po zajęciu miasta przez okupanta hitlerowskiego był kilkakrotnym zakładnikiem. Wysiedlony do Ję­drzejowa (3 XII 1939), powrócił do Poznania (IV1945) i nadal prowadził zakład stolarski.

Zmarł 31 października 1946 r., pochowany został w gro­bowcu rodzinnym. Był żonaty z Eleonorą z Morkowskich i miał dzieci: Jana (1922), Łucjana (1925), Marię (1927) i Elżbietę (1932).

Bibliografia
Z. Kościański, Jachmann Jan (1884-1946), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 65-66.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański