Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

11 listopada 1918

Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu.

– W wagonie kolejowym marszałka F. Focha koło stacji kolejowej Rethondes koło Compiègne podpisano zawieszenie broni pomiędzy Ententą a Niemcami, które zakończyło działania wojenne podczas Wielkiej Wojny. Na mocy podpisanego porozumienia Niemcy m.in. mieli opuścić teren należące wcześniej do Austro-Węgier oraz Rosji. Nie wspomniano o terenach byłego zaboru pruskiego.

– Rada Regencyjna w Warszawie przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu.

– Rada Robotniczo-Żołnierska  w Poznaniu zwołała posiedzenie, podczas którego odwołano ze stanowiska nadburmistrza miasta Ernsta Wilmsa, którzy dzień później oficjalnie złożył urząd. Pierwszym polskim nadburmistrzem Poznania został prawnik, Jarogniew Drwęski.

– W Poznaniu utworzono Radę Robotniczą w skład której weszło sześciu członków Komitetu Obywatelskiego i pięciu socjaldemokratów, łącznie 10 Polaków i 1 Niemiec. Połączono Radę Robotniczą z Radą Żołnierską tworząc Wydział Wykonawczy Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu, w oparciu o parytet  narodowościowy, po 11 członków z każdej z Rad. Rady Robotniczo-Żołnierskie formowano na terenie mniejszych miejscowości Wielkopolski, Pomorza  (Nadwiślańskiego) i Śląska.

– Komitet Obywatelski przekształcono w Radę Ludową pod przewodnictwem dr. Czesława Meissnera.

– W Poznaniu utworzono Radę Jedenastu Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, która łączyła mniejsze konspiracyjne grupy Polaków. Jej komendantem został Mieczysław Andrzejewski. Organizacja liczyła ok. 100 członków. Przeprowadzono ataki na posterunki i magazyny niemieckie, co dało im asumpt do oskarżeń o dążenie do powstania nie czekając na rozstrzygnięcia międzynarodowe co do losów Poznańskiego.

– Prof. dr Heliodor Święcicki – prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, podjął inicjatywę utworzenia Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Poznańskiego.