Materiały edukacyjne

Scenariusz lekcji: Mój prapradziadek był powstańcem. Jak spisać rodzinną historię?

Autor: Beata Buchwald Etap edukacyjny: szkoła podstawowa, uczniowie klas VII, VIII Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna

Wybierz Strony

Odniesienie do podstawy programowej:

Cele kształcenia– wymagania ogólne

I. Chronologia historyczna.

Uczeń umieszcza procesy, zjawiska i fakty historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki przyczynowe i skutkowe; dostrzega zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym.

II. Analiza i interpretacja historyczna.

Uczeń krytycznie analizuje informacje uzyskane z różnych źródeł (w tym kartograficznych)

próbując samodzielnie wyciągnąć z nich wnioski; lokalizuje w przestrzeni procesy, zjawiska i fakty historyczne; rozróżnia w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; rozumie i potrafi objaśnić związki przyczynowo - skutkowe analizowanych zjawisk i procesów historycznych; dostrzega potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności.

III. Tworzenie narracji historycznej.

Uczeń konstruuje ciągi narracyjne, wykorzystując zdobyte informacje źródłowe, przedstawia argumenty uzasadniające własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych; tworzy krótkie wypowiedzi i długie wypowiedzi.

Treści nauczania– wymagania szczegółowe

Klasa 4.

1. Elementy historii rodzinnej i regionalnej.

Uczeń:

1) zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi i opowiada o pamiątkach rodzinnej przeszłości;

2) zna i kultywuje tradycje rodzinne;

3) poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje

4. Refleksja nad historią jako nauką.

Uczeń:

1) wyjaśnia na czym polega praca historyka;

3) rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych

Klasa 7:

10. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:

2) przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje i powstańczy wysiłek (zachód)

 

Cele edukacyjne:

 Cel ogólny:

 • Zdobycie przez ucznia umiejętności przeprowadzenia pracy badawczej na temat rodzinnej historii opartej na przekazie międzypokoleniowym i zasobach rodzinnego archiwum.

Cele szczegółowe:

 uczeń:

 • nabywa umiejętności związane z pracą badawczą; potrafi przeprowadzić wywiad i opracować dokumenty oraz zdjęcia zgromadzone w rodzinnym archiwum,
 • analizuje i interpretuje źródła, ćwiczy umiejętność krytyki źródła,
 • doskonali umiejętności w zakresie narracji historycznej; dokonuje transkrypcji przeprowadzonych wywiadów, potrafi opracować rodzinną historię,
 • doskonali myślenie przyczynowo- skutkowe,
 • formułuje wypowiedź, popiera ją właściwie dobranymi argumentami,
 • formułuje wypowiedź  poprawną pod względem merytorycznym i językowym,
 • doskonali umiejętność współpracy w grupie,
 • prezentuje pracę grupy na forum.

 

Metody dydaktyczne:

- elementy wykładu,

- metoda aktywizująca – burza mózgów,

- zadania wykonywane w grupach,

- praca ze źródłami ikonograficznymi

Forma pracy: grupowa

Środki dydaktyczne:

Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. Gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne, Nowa Era Warszawa 2016,  mapa Powstanie wielkopolskie.

Przykładowe zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki, fragmenty wywiadów ze świadkami wydarzeń.

Wybierz Strony

 • 1
 • 2