Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Nagroda Honorowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”

dr Zdzisław Kościański

Wybierz Strony

w roku 2008

52 – Zdzisław Grot – prof. dr hab. nauk humanistycznych, powstaniec wielkopolski, (nagroda przyznana pośmiertnie), wieloletni pracownik naukowy UAM, prekursor badań naukowych dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Autor wielu opracowań dotyczących historii wielkopolski w dobie zaboru pruskiego, udziału poznaniaków w zrywach niepodległościowych, przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego, w tym polskiej i niemieckiej historiografii Powstania. Opracował dalekosiężny program prac badawczych nad Powstaniem, inspirując do tej działalności młodsze pokolenie historyków.

53 – Zenon Brembor – płk rez. Wojska Polskiego, historyk – regionalista, działacz społeczny z Sulechowa, znany popularyzator Powstania Wielkopolskiego w woj. lubuskim. Autor opracowań dotyczących przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Ziemii Lubuskiej: Powstańcy na Ziemi KargowskiejWalka o utrzymanie polskości na Babimojszczyźnie i innych. Artykuły o Powstaniu Wielkopolskim publikuje w lokalnej prasie i miesięczniku Polsce Wierni. Autor biogramów uczestników Powstania Wielkopolskiego. Organizator konkursów i cyklu wycieczek szkolnych.

54 – Zygmunt Duda – nauczyciel, historyk, regionalista, działacz społeczny z Opalenicy, propagator wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego. Dokumentalista i autor wielu publikacji dotyczących dziejów Powstania Wielkopolskiego w Opalenicy, Buku, Nowym Tomyślu, oraz biogramów powstańców wywodzących się z tego terenu. Organizator i współorganizator konferencji popularno – naukowych i prelegent na wielu spotkaniach z młodzieżą szkolną. Współinicjator przedsięwzięć rocznicowych, w tym ufundowania pomnika i tablic upamiętniających udział Opaleniczan w Powstaniu Wielkopolskim.

55 – Antoni Fornalski – historyk, regionalista, dyrektor Zespołu Szkół – Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie. Popularyzator wiedzy o udziale mieszkańców Przemętu w Powstaniu Wielkopolskim. Autor monografii Mieszkańcy Ziemi Przemęckiej w walce o polskość i filmu Ziemia Przemęcka naszą małą Ojczyzną. Organizator rajdów szlakiem Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej. Organizator wielu przedsięwzięć edukacyjnych o Powstaniu Wielkopolskim dla młodzieży szkolnej.

56 – Jarosław Łuczak – historyk, kustosz w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. Autor wielu publikacji o Powstaniu Wielkopolskim. Współorganizator i uczestnik konferencji naukowych, na których prezentował m.in. takie tematy jak: Chorągwie formacji ochotniczych Powstania Wielkopolskiego, Symbolika Powstania Wielkopolskiego, Umundurowanie i odznaki powstańcze, Znaki Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Autor biogramów powstańczych. Posiada duży dorobek w organizowaniu wystaw poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu (ponad 70 wystaw i pokazów muzealnych).

57 – Lidia Nowak – nauczycielka, dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie. Inicjator i autor programu ścieżki międzyprzedmiotowej w ramach wychowania obywatelskiego: Nasz wzorzec osobowy to powstańcy wielkopolscy. Organizatorka corocznych, gminnych konkursów recytatorskich pt. Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej. Gospodarz IV Wojewódzkiego Zjazdu Szkół i Klubów noszących imię Powstańców Wielkopolskich. Z jej inicjatywy wydano reprint książki Miasteczko nad frontem. Wspomnienia z roku 1919.

58 – Zbigniew Pilarczyk – prof. dr hab. UAM, prorektor, historyk. Dokumentalista i autor licznych opracowań związanych z udziałem skautingu w Powstaniu Wielkopolskim. Z jego inicjatywy dokonano rekonstrukcji płata sztandaru poznańskich skautów, uczestników powstania. Jest autorem publikacji dotyczących aspektów wojskowych I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego. Organizator i współorganizator konferencji naukowych, między innymi Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego.

59 – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Towarzystwo znane i cieszące się dużą popularnością jako popularyzator idei Hipolita Cegielskiego – pracy organicznej. W swojej działalności nawiązuje także do wartości zrodzonych w czasie Powstania Wielkopolskiego 1918/19 jako końcowego efektu pracy organicznej w najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy. Promując firmy statuetką Hipolita Cegielskiego i certyfikatem Najlepsze w Polsce upowszechnia pożądane społecznie wartości. Temu samemu celowi służy nadawanie Honorowego Hipolita – godności lidera pracy organicznej.

w roku 2009

60 – Andrzej Jeziorkowski – profesor sztuk plastycznych, kierownik Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej. Jest znanym artystą dokumentującym w różnych formach plastycznych dzieje Poznania, w tym historię Powstania Wielkopolskiego. Jest autorem między innymi rysunków w publikacji M. Rezlera O Powstaniu Wielkopolskim 1918/19przedstawiających ze znawstwem tego okresu: umundurowanie, barwy i odznaki oraz oręż powstańców wielkopolskich i żołnierzy Armii Wielkopolskiej. W swoim dorobku ma wiele znaczków pocztowych i pocztówek obrazujących dawny Poznań, oraz plansz dotyczących 750-lecia lokacji Poznania.

61 – Jarosław Tomasz Łożyński – regionalista i badacz dziejów Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu międzychodzkiego. Z jego inicjatywy powstało wiele opracowań, publikacji i dokonań popularyzujących zmagania powstańców na odcinku I Batalionu Zachodniego. Opracował m.in. szczegółowe kalendarium wydarzeń dotyczących wybuchu i przebiegu Powstania Wielkopolskiego oraz listę uczestników na terenie powiatu międzychodzkiego. Jest autorem Sierakowskiego Zeszytu Historycznego w całości poświęconego tematyce Powstania Wielkopolskiego, a także licznych publikacji w prasie lokalnej. Wygłosił cykl wykładów na temat Powstania Wielkopolskiego dla mieszkańców miasta i uczniów szkół.

62 – Michał Pietrowski – dr nauk humanistycznych, historyk, regionalista, dokumentujący historię Koźmina Wlkp. i okolic. W swoim dorobku ma wiele publikacji historycznych, w tym artykułów o dziejach Powstania Wielkopolskiego. Jest także autorem biogramów koźmińskich powstańców wielkopolskich. Inicjuje i organizuje sesje popularno – naukowe i uroczystości poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu. Podejmuje i realizuje wiele działań upamiętniających wydarzenia i miejsca związane z historią walk niepodległościowych.

63 – Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „III Bastion Grolman”. Od kilku lat organizuje inscenizacje historyczne przedstawiające wydarzenia z Powstania Wielkopolskiego. Duże wrażenie robią inscenizacje przedstawiane na Placu Wolności w Poznaniu w czasie kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego, a także rekonstrukcje obozu powstańczego wyposażonego w dawne uzbrojenie i urządzenia (np. kuchnia polowa z okresu Powstania). Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w szkolnych lekcjach historii opowiadając o Powstaniu Wielkopolskim i jednocześnie prezentując mundury, uzbrojenie i odznaki powstańcze.

64 – Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy. Gromadzi i eksponuje pamiątki związane z wojskowymi dziejami Pomorza i Kujaw, począwszy od Powstania Wielkopolskiego. Jako jedno z głównych zadań traktuje upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. W muzeum znajduje się około 1000 jednostek archiwalnych dotyczących Powstania Wielkopolskiego, zebranych w 50-ciu spuściznach po powstańcach wielkopolskich. Podczas wystaw czasowych i prezentacji okolicznościowych prezentowane i upowszechniane są czyny powstańcze, szczególnie na froncie północnym. W ramach działalności naukowej Muzeum opracowało m.in. słownik biograficzny bydgoszczan – powstańców wielkopolskich.

w roku 2010

65 – Marian Jakubowicz – regionalista, działacz Związku Kombatantów RP i BWP, główny inicjator utworzenia Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, współorganizator tworzenia struktur Towarzystwa, dokumentalista i autor opracowań dotyczących obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz upamiętnienia czynu niepodległościowego Wielkopolan.

66 – Włodzimierz Kwaśniewicz – dr nauk humanistycznych, historyk, dyrektor Muzeum Wojskowego w Drzonowie k/Zielonej Góry, popularyzator dziejów Powstania Wielkopolskiego. Jest inicjatorem i organizatorem stałej ekspozycji w Muzeum Poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu, oraz wystaw okolicznościowych. Jest też autorem wielu publikacji dotyczących powstańców wielkopolskich na Ziemi Lubuskiej, artykułów związanych i historią i tradycją Powstania, m.in. książki „Szable sławnych Polaków – o broni białej używanej w okresie Powstania Wielkopolskiego”. W tym opracowaniu wiele miejsca poświęcił szablom gen. Józefa Dowbor – Muśnickiego. Ponadto jest znanym prelegentem, uczestnikiem i współorganizatorem sesji popularno-naukowych, dotyczących lat walki o niepodległość.

67 – Edmund Mikołajczak – historyk, regionalista i publicystka, członek kolegium redakcyjnego „Ziemia Kujawska”. Jest autorem i współautorem publikacji związanych z historią regionu inowrocławskiego, w których przybliża tradycję Powstania Wielkopolskiego. Jest również redaktorem „Inowrocławskiego Słownika Biograficznego”. Był inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć popularyzujących historię i tradycję Powstania Wielkopolskiego: sesji popularno-naukowych, rajdów i konkursów dla młodzieży szkolnej. Z okazji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego opracował scenariusz widowiska historycznego związanego z wyzwoleniem Inowrocławia przez powstańców. Był również reżyserem i komentatorem także innych imprez historycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, oraz dorosłego społeczeństwa, np. Zaduszki Kujawskie.

68 – Bernard Piotrowski – profesor zw. dr hab., historyk, kierownik Zakładu Historii, Kultury i Literatur Skandynawskich UAM. Jest autorem licznych opracowań, w których popularyzuje wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim, różne aspekty jego znaczenia dla Polski. Szczególnie cenne są jego opracowania dotyczące stanu badań strony niemieckiej. Wśród opracowań można znaleźć następującą tematykę: postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski, Polska myśl zachodnia w szeregach wielkopolskich powstańców ostatnich lat II Rzeczypospolitej, u źródeł polskiej myśli zachodniej w historiografii, stereotypy i legendy o Powstaniu Wielkopolskim u niemieckiej historiografii i publicystyce.
Profesor Bernard Piotrowski jest uczniem prof. Zdzisława Grota – prekursora badań nad dziejami Powstania Wielkopolskiego, stąd też w jego publikacjach można znaleźć wspomnienia i refleksje o Zdzisławie Grocie – jego życiu w służbie nauki i narodu.

69 – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu. W swej działalności turystyczno-krajoznawczej od wielu lat w sposób szczególny propaguje wiedzę i tradycję związaną z Powstaniem Wielkopolskim. Organizuje rajdy i inne imprezy związane z miejscami i wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego.

w roku 2011

70 – Szymon Dąbrowski – historyk, popularyzator wiedzy i pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, zwłaszcza w środowisku młodzieży szkolnej;

71 – prof. Marceli Kosman – historyk, politolog, pedagog, pisarz, autor 1500 znaczących publikacji, w tym 50 książek, który w swojej pracy naukowo – badawczej poświęcił wiele miejsca dziejom i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego;

72 – Eugeniusz Śliwiński – historyk, starszy kustosz Muzeum Okręgowego i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie;

73 – Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu; 

74 – Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy.

Wybierz Strony

Powiązane informacje