Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Nagroda Honorowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”

dr Zdzisław Kościański

Wybierz Strony

w roku 2012

75 – Kamila Czechowska jest dyrektorem Muzeum Ziemi Szubińskiej, autorką wielu publikacji popularnonaukowych oraz projektów edukacyjnych i konkursów dla dzieci i młodzieży.

76 – Leon Janiszewski - autor licznych opracowań o powstaniu, znany w środowisku regionalista i edukator. 

77 – Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze nagrodzono za upowszechnianie wiedzy o powstaniu na terenie województwa lubuskiego, głównie poprzez organizowanie spotkań z potomkami walczących w 1918-1919 roku i kultywowanie powstańczych tradycji.

w roku 2013

78 – Roman Chwaliszewski – historyk, regionalista, popularyzator dziejów powstania w północnej Wielkopolsce, były nauczyciel i pracownik Muzeum Okręgowego w Pile, kierownik pilskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, autor i współautor wielu publikacji dot. dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz scenariusza i informatora wystawy czasowej w Muzeum Okręgowym w Pile: „Powstanie Wielkopolskie na ziemiach województwa pilskiego”.

79 – Ludwik Józef Gomolec – historyk (nagroda przyznana pośmiertnie), regionalista, filozof, działacz społeczny, nauczyciel i regionalista, zaangażowany poszukiwacz i zbieracz materiałów, dokumentów związanych z dziejami Wielkopolski. Popularyzator regionalnej historii; autor wielu opracowań i publikacji o charakterze popularno-naukowym oraz inicjator ich upowszechniania w szkołach; w swoim dorobku posiada opracowanie szeregu katalogów, przewodników i artykuły okazjonalne.

80 – Stanisław Sierpowski – prof. zw. dr hab. UAM, historyk, prorektor, kierownik Zakładu Archiwistyki w Instytucie Historii, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN; członek licznych stowarzyszeń i rad naukowych; jego dorobek naukowy obejmuje publikacje dotyczące historii XX wieku w tym historii Wielkopolski; autor i redaktor monografii regionalnych m.in.: Gostynia, Kobylina, Leszna, Rawicza, Wrześni i Wyrzyska, w których pisze o udziale mieszkańców danych miejscowości w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 roku.

81 –  Archiwum Państwowe w Poznaniu  – instytucja ciesząca się dużym uznaniem społecznym, z której zbiorów korzystają historycy, regionaliści i rodziny uczestników Powstania Wielkopolskiego; przygotowało i zrealizowało projekt zdigitalizowania i zamieszczenia w Internecie materiałów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych związanych z Powstaniem Wielkopolskim1919-1919.

82 – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – uczelnia, której powstanie i tradycje są związane ze zwycięskim czynem niepodległościowym Wielkopolan 1918-1919 roku, przez wszystkie lata pielęgnująca swoją tradycję; główny ośrodek naukowy podejmujący prace badawcze oraz popularyzatorskie dotyczące wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim; do pierwszych badaczy Powstania Wielkopolskiego i autorów wielu publikacji należeli m.in.: prof. prof. Zdzisław Grot, Antoni Czubiński, Stanisław Kubiak, Benon Miśkiewicz.

w roku 2014 

83 – Jan Mielżyński – historyk z Sulechowa, dr nauk humanistycznych, badacz i popularyzator dziejów Powstania Wielkopolskiego na terenie województwa lubuskiego; autor wielu opracowań o Powstaniu Wielkopolskim i losach jego uczestników, a także losach rodzin powstańczych po 1945 roku w Zielonogórskiem; m.in. autor monografii pt: Pamięć i tradycja Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

84 – Jarosław Wawrzyniak – regionalista z Leszna, prawnik z wykształcenia, z zamiłowania historyk, swoje zainteresowania  skupił na dziejach regionu i udziale Wielkopolan zwłaszcza Leszna i okolic w powstaniu, autor wielu książek o Powstaniu Wielkopolskim; ceniony prelegent na sesjach i spotkaniach historycznych m.in. w Muzeum Powstania Wielkopolskiego, w poznańskim Odwachu

85 – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – realizujący wieloletni program edukacyjny „Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919” obejmujący na etapie szkolnym i wojewódzkim uczniów wszystkich typów szkół, podczas którego realizowanych jest wiele form, między innymi konferencje popularno – naukowe, publicystyka i konkursy; organizator corocznego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

86 – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie – mogące się poszczycić wieloma inicjatywami m.in. w dziedzinie edukacyjnej i wydawniczej, prezentujące w swojej działalności w różnorodnych formach tradycje wsi, życie społeczno – obyczajowe jej mieszkańców oraz ich postawy patriotyczne i udział w walkach narodowo – niepodległościowych; a także historię pracy organicznej Wielkopolan oraz udział mieszkańców wsi w Powstaniu Wielkopolskim; organizator konferencji i wystaw objazdowych dla szkół.

w roku 2015 

87 – Stefan Barłóg – pedagog i działacz harcerski, współzałożyciel TPPW, prezes honorowy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i wieloletni prezes Zarządu Głównego, autor i współautor artykułów o tematyce związanej z Powstaniem Wielkopolskim, inicjator wystaw i sesji popularno – naukowych, ogólnopolskich zlotów szkół i drużyn harcerskich posiadających za patrona bohaterów Powstania Wielkopolskiego, stanowiących platformę wymiany doświadczeń w pracy wychowawczej związanej z patronem oraz służących upowszechnianiu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego.

88 – Michał Polak – prof. dr hab. z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, historyk, badacz międzynarodowych, gospodarczych i biograficznych aspektów Powstania Wielkopolskiego; prowadzi kwerendy archiwalno-biblioteczne i badania w krajowych archiwach, ale również w polskich ośrodkach naukowych w Wielkiej Brytanii, m.in. dotyczące losów blisko stu powstańców wielkopolskich na uchodźstwie; wiele jego publikacji poświęconych jest Powstaniu Wielkopolskiemu, wojsku wielkopolskiemu oraz losom powstańców

89 – Andrzej Wieczorek – historyk i regionalista, badacz udziału mieszkańców Gołańczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, ceniony prelegent na temat przebiegu powstania w regionie, szczególnie na spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej i Regionalną Izbę Tradycji; przygotował i wydał m. in. publikację Gołaniecka Kompania Powstańcza 29.12.1918 – 16.02.1919, stanowiącą kompendium wiedzy o wysiłku powstańczym mieszkańców Gołańczy i okolicy oraz zawierającą szeroki wybór materiałów źródłowych i bogaty materiał ikonograficzny.

w roku 2016 

90 – Stanisław Jędraś – doktor nauk geograficznych, emerytowany nauczyciel, regionalista i społecznik zasłużony dla kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 w południowej Wielkopolsce, uznany prelegent, autor i współautor kilkuset publikacji dotyczących regionu leszczyńskiego, w tym wielu publikacji dotyczących Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

91 – Wojciech Kicman – regionalista z Piły, który zainteresowania badawcze skupił na  dokumentowaniu  udziału mieszkańców Piły i powiatu pilskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, jak również wydarzeń z tym związanych m.in. przebiegu Powstania Wielkopolskiego na froncie północnym; autor biogramów do wydawnictwa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz do wydawnictw regionalnych.

92 – Zbigniew Zwierzykowski – historyk, regionalista, publicysta i kolekcjoner, posiadający bogate zbiory pamiątek, związanych szczególnie z regionem pałuckim, z zakresu numizmatyki, medalierstwa, filokartystyki, falerystyki i bibliofilstwa. Powstanie Wielkopolskie jest głównym tematem jego zainteresowań historycznych, kolekcjonerskich i publicystycznych.

93 – Muzeum Okręgowe w Lesznie – instytucja szczególnie zasłużona w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, prowadząca od wielu lat działalność,której celem jest przybliżanie mieszkańcom regionu dziejów zrywu niepodległościowego w południowo-zachodniej Wielkopolsce; wiedzę o Powstaniu  popularyzuje i utrwala m.in. poprzez  gromadzenie różnych pamiątek oraz działalność wystawienniczą i edukacyjną.

w roku 2017 

94 – Tadeusz Grygier (nagroda przyznana pośmiertnie) – doc. dr historii, wieloletni, zasłużony badacz Powstania Wielkopolskiego, jako pracownik archiwalny Referatu Historycznego DOK VII do września 1939 r. czynnie włączył się do badań nad Powstaniem, podjętych po II wojnie światowej. był m.in. autorem kilkuset artykułów naukowych rozpraw i recenzji, tematycznie związanych głównie z Warmią i Mazurami oraz polskimi ruchami narodowymi. Wiele publikował też na tematy metodologiczne związane z archiwistyką interesującego go obszaru.

95 – Wiesław Andrzej Hładkiewicz – prof. historii na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor wielu artykułów i opracowań dotyczących Powstania Wielkopolskiego, zaangażowany w działalność popularyzatorską na terenie województwa lubuskiego i za granicą, współorganizator Koła TPPW na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

96 – Tomasz Katafiasz – dr historii, bibliotekarz, archiwista i nauczyciel akademicki, specjalizujący się w badaniach m.in. nad historią i osiągnięciami ruchu harcerskiego (skautowego), historią wojskowości oraz problematyką czynu niepodległościowego w dobie porozbiorowej, uczestniczył w przedsięwzięciach badawczych m.in. w ramach tematu resortowego „Dzieje polityczne i wojskowe Pomorza i Wielkopolski w l. 1914-1945”, badaniach nad dziejami Powstania Wielkopolskiego 1918/19 r. oraz edycji Słownika Biograficznego „Kawalerowie Virtuti Militari 1792 – 1945” i Harcerskiego Słownika Biograficznego.

97 – Jan Majewski – dr nauk farmaceutycznych, zasłużony badacz i propagator pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, autor wielu publikacji i biogramów powstańczych, inicjator wmurowania na ścianie apteki „Pod Złotym Lwem”, na Starym Rynku w Poznaniu tablicy pamiątkowej, związanej z wydarzeniami z 28 grudnia 1918 r.

98 – Stowarzyszenie Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich – zasłużone w realizacji przedsięwzięć w zakresie  kształtowania postaw patriotycznych, krzewienia tradycji jazdy polskiej oraz historii polskiego oręża, bierze udział w uroczystościach patriotycznych – corocznie w centralnych obchodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Dniach Ułana, rekonstrukcjach bitew, inscenizacjach i filmach historycznych.

Wśród dotychczasowych laureatów „Dobosza Powstania Wielkopolskiego” znaleźli się, m.in. historycy, pracownicy nauki, regionaliści, poeci, artyści plastycy, dziennikarze i redakcje i organizacje. Statuetki są  wręczane co roku z okazji  rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego podczas uroczystości z udziałem Wojewody, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. W ten sposób Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 docenił i wyróżnił środowiska twórcze za popularyzowanie i upamiętnianie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w świadomości społecznej.

Wybierz Strony

Powiązane informacje